Enskilt avlopp

Avloppstekniker

Avloppstekniker i Villatidningen
Gabriella Lindau
Skriven av Gabriella Lindau
I Sverige finns riktlinjer som anger vilken grad av rening som en avloppsanläggning ska klara, men däremot inte vilket teknik som ska användas. Därför finns det många olika avloppslösningar på Sveriges marknad. Vilken man ska välja beror mest på förutsättningarna på platsen, samt kraven på miljö- och hälsoskydd.

Miljönämnden har inte rätt att ställa generella krav som gäller i hela kommunen, de kan därför bli olika för olika fastigheter eftersom förutsättningarna skiljer sig. Kraven finns i två nivåer, normal nivå som är grundnivån, samt hög nivå som gäller i känsliga områden. Alla anläggningar ska också uppfylla tekniska grundkrav. Miljökontoret avgör vilken teknik som accepteras för just din anläggning.

Tillstånd

Börja alltid med att kontakta miljökontoret i din kommun. Därifrån krävs tillstånd fårn eller en skriftlig anmälan för att få anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning.

Anläggning

Avloppet måste utformas och anläggas av en sakkunnig person, alltså en person som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt har tillräckliga kunskaper om att anlägga avlopp.

Placering

Placering av avloppsanläggningen görs med hänsyn till bland annat vattendrag, grundvatten, närliggande dricksvattenbrunnar, bergvärmeanläggningar, andra enskilda avlopp och andra känsliga miljöer.

Ansvar

Du som ägare av avloppet är ansvarig inför myndigheten att det är installerat på ett korrekt sätt och fungerar, även om du anlitar någon som hjälper dig.

Kostnad

För att veta hur mycket en anläggning kostar, lägg ihop investerings- och driftskostnader under exempelvis en 20års period. Där ingår (beroende på teknik) ; köp av produkten, installation inomhus, anläggning/installation utomhus, installation av el, slamtömning, el, kemikalier, förbrukningsvaror och serviceavtal.

Slamavskiljare

Oavsett vilken avloppslösning du väljer, så måste du ha en slamavskiljare (om det inte ingår i produkten som väljs). Tre-kammarbrunn är den vanligaste, men idag finns andra varianter som har motsvarande eller bättre funktion. I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar och gör att efterföljande reningssteg inte sätter igen. Det mesta av föroreningarna finns dock i avloppsvattnet vilket gör att det är endast en liten del som avlägsnas i slamavskiljaren. I miljöbalken står det tydligt att längre gående rening än slamavskiljning krävs för att behandla avloppsvatten från enskilda avlopp.

Antalet anslutna personer, vilken typ av avloppsvatten som leds till slamavskiljaren, samt vilken reningsmetod man ska använda avgör hur stor slamavskiljare som behövs. Det är olagligt att bara ha en trekammarbrunn (även en- och tvåkammarbrunn).

Infiltration

Vattnet filtreras när det rinner genom sand och jordlager där biologiska, fysikaliska och kemiska processer renar vattnet. och sprids sedan till grundvattnet.

För att veta att en infiltrationslösning är lämplig grävs en provgrop. Marken ska vara tillräckligt genomsläpplig och kunna transportera bort vattnet. Jorden får inte heller inte vara för grovkornig så att vattnet inte hinner renas innan det når grundvattnet. Anläggningen får inte vara för nära berggrunden eller grundvattnet.

Markbädd

En markbädd fungerar på samma sätt som en infiltrationsanläggning. Skillnaden är att reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för markens naturliga jordlager. Det kan därför vara ett alternativ om förhållandena i marken inte är lämpliga för infiltration.

Minireningsverk

Ett minireningsverk fungerar i stort sett på samma sätt som kommunala reningsverk och kan användas för att behandla blandat avloppsvatten. Ett minireningsverk är i hög grad automatiserat vad gäller kemfällning, pumpning och luftning av den biologiska reningen och levereras eller installeras kompletta att använda. Det finns mindre som är anpassade för ett normalhushåll, och större för upp till ett stort antal hushåll. De flesta modeller har en mekanisk avskiljning i systemet vilket gör att slamavskiljning inte behövs.

WC med minireningsverk och efterbehandling

Har minireningsverket stabil drift utan störningar är reduktionen av fosfor och BOD mycket god, men däremot är reduktionen av smittoämnen mer osäker. De flesta har en relativt låg reduktion av kväve. I efterbehandlingen renas vattnet ytterligare från dessa ämnen. Beroende på vilken produkt och vilket typ av efterbehandling bedöms systemet klara normal- till hög skyddsnivå.

Sluten tank och infiltration av BDT

Med denna lösning samlas klosettvattnet upp i en sluten tank och transporteras sedan till en behandlingsanläggning innan spridning på åkermark. Till den slutna tanken kopplas en snålspolad toalett för att inte tanken ska fyllas onödigt fort. BDT-vattnet leds till en infiltrationsanläggning.