Övrigt

VAL 2018 Villatidningen ställer RIKSDAGSPARTIERNA mot husväggen: Del 3

Per-Åke Hultberg
Villatidningen frågar:
Att de nya amorteringskraven gör det besvärligt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden är ingen hemlighet. Flyttskatterna gör det lika svårt för äldre att ha råd att flytta från sina alltför stora villor. Det här är välkända problem. Är ni beredda att se över den här problematiken för att på så sätt bidra till en mer rörlig bostadsmarknad? Vad skulle ni i så fall föreslå?

Partierna svarar :

Mitt valAtt öka rörligheten på bostadsmarknaden är bland det allra viktigaste som behöver göras inom bostadspolitiken. Rörligheten behöver öka såväl inom det hyrda boendet som inom det ägda. Det är nödvändigt för att människor ska kunna göra en bostadskarriär, och för att fler ska kunna ta ett första steg in på bostadsmarknaden. Flyttskatterna måste sänkas. För att åstadkomma en reform som står sig över tid är det viktigt att det går att åstadkomma en bred blocköverskridande uppgörelse om bostadspolitiken. I en sådan uppgörelse behöver reavinstskatten och ränteavdragen tas upp. Det är viktigt att sänka trösklarna till bostadsmarknaden för unga, dels genom ett bosparande och även genom att främja uthyrning i andra hand genom avdragsrätt för intäkterna. De nya amorteringskraven var Centerpartiet kritiska till när de infördes, och vi står fast vid den kritiken.


Mitt val

Idag gör flyttskatter och amorteringskrav att många drar sig för att byta bostad. Äldre blir kvar i för stora hus, barnfamiljer bor trångt och studenter tvingas välja bort studieorter. Kristdemokraterna vill att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort om man köper ny bostad. Även betalningen av räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden vid köp av ny bostad. På så sätt beskattas inte vinsten direkt vid försäljningen utan först när personen lämnar den ägda bostadsmarknaden. Förslaget skulle innebära att en stor del av den bristande rörligheten som orsakas av skatter vid flytt minskar.
Vi säger också nej till det förstärkta amorteringskravet som innebära att vissa skuldkvoter måste amortera 1 procentenhet extra.Vi vill också ha en flexibel amorteringsform så att hushåll kan klara av sina boendekostnader om oförutsedda omständigheter inträffar. För att inte bromsa byggandet av nya bostäder bör nya bostadslån vid köp av nyproducerade bostäder undantas från amorteringskravet.


Mitt valJa, vi ser den bristande rörligheten som ett av de största problemen på bostadsmarknaden. Liberalerna är kritiska till de skärpta amorteringskraven, som gör det extra svårt för unga att hitta sin första egna bostad och som dessutom infördes vid en tidpunkt när byggkonjunkturen höll på att vända neråt.
Vi vill öka rörligheten på bostadsmarknaden genom att sänka flyttskatterna. I vår skuggbudget har vi permanent slopat taket på uppskovsbeloppet vid försäljning, och även slopat räntebeläggningen på uppskovet. Det gör det lättare för människor i alla åldrar att sälja och flytta.
Liberalerna anser också att det finns bättre sätt att hålla tillbaka skuldsättningen än ett skärpt amorteringskrav. Vi vill under en tioårsperiod stegvis trappa ned ränteavdraget från 30 till 20 procent, samtidigt som hushållen kompenseras genom sänkta inkomstskatter. I samband med en sådan nedtrappning bör även det skärpta amorteringskravet ändras.


Mitt_val_4Det krävs breda bostadspolitiska samtal och överenskommelser för att se över alla de ekonomiska frågor och utmaningar som är kopplade till svårigheten för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Flyttskatten och dess effekter på rörligheten i bostadsbeståndet är en av utmaningarna, men det finns fler faktorer som påverkar och det krävs en långsiktig stabil politisk överenskommelse framåt.


Mitt valAtt öka rörligheten på bostadsmarknaden är helt centralt om vi vill underlätta för människor att skaffa sig ett boende som de är nöjda med. Därför vill vi se en bred bostadspolitisk överenskommelse under nästa mandatperiod. En sådan överenskommelse behöver ta itu med båda de problem som nämns i frågan. När det gäller flyttkedjor vill Moderaterna att taket för uppskov på inbetalning av skatt vid bostadsförsäljningar slopas permanent och att räntan på uppskovet sänks. Inom ramen för en större bostadspolitisk reform vill vi minska flyttskatterna ytterligare. När det gäller ungas möjligheter var vi emot införandet av de förstärkta amorteringskraven just nu, men vi ser också behovet fortsatt att dämpa hushållens skulduppbyggnad i en situation med minusräntor. Nästa regering behöver tillsammans med Finansinspektionen fundera kring hur rörlighet och finansiell stabilitet kan kombineras.


Mitt valDet förstärkta amorteringskravet slår enligt Finansinspektionen inte direkt mot de med inkomster under 30 000. De får nämligen inte så pass stora lån från bankerna att de kommer upp i en så stor skuldkvot. Vi såg att det tidigare amorteringskravet inte fick någon betydande effekt på rörligheten på bostadsmarknaden. Det nya, skärpta amorteringskravet borde därför ge begränsade effekter för unga.
Amorteringskraven behövs för att begränsa hushållens stora skuldsättning som inte är bra för stabiliteten i svensk ekonomi Om bostadspriser stabiliseras eller till och med går ner något är i grunden sunt. Det är gynnsamt både för de hushåll som vill in på bostadsmarknaden och för samhällsekonomin.
Regeringen presenterade den 21 juni 2016 ett bostadspolitiskt åtgärdsprogram med 22 punkter för fler bostäder. En av åtgärderna var slopat tak för uppskovsbelopp vid försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020. Ett slopande av taket under en begränsad tid bedöms öka incitamenten att flytta och att göra det i närtid.


Flera regelförändringar infördes av regeringen mot slutet av nuvarande mandatperiod. Eftersom ledtiden är lång där det tar tid att forma de juridiska förslagen samt att det tar tid innan de nya reglerna kan implementeras på bostadsmarknaden, så har resultatet blivit en överreglering som gör det svårt för många att verka på bostadsmarknaden.
Särskilt för äldre önskar Sverigedemokraterna ändra på befintligt regelverk. Exempelvis vill vi göra det möjligt för äldre att ta lån med sin bostad som säkerhet även ifall pensionärens inkomster inte räcker till. Sådana typer av lån omöjliggjordes av sittande regering eftersom lånen inte avsågs att återbetalas genom amorteringar utan först vid fastighetsägarens frånträde.


MItt valGrundproblemet är att utbudet av bostäder, framför allt billiga hyresrätter, är för lågt i förhållande till efterfrågan. Det är särskilt oroande att bostadsbyggandet nu faller. Vänsterpartiet vill dels se statliga topplån för nyproduktion av billiga hyresrätter och studentlägenheter, dels att investeringsstödet utökas. Vi menar att det är sunt att amortera, däremot menar vi att bolånetaket är utestängande. Dessutom är det mer rimligt att trappa av ränteavdragen med 1-2 procentenheter/år under 5 år och att införa ett tak på hur mycket man får dra av än att ha ett utvidgat amorteringskrav. Den allra största delen av ränteavdragen går till hushåll med höga eller mycket höga inkomster. Ränteavdragen pressar upp bopriserna och ökar därmed skuldsättningen.