Övrigt

Villatidningen ställer RIKSDAGSPARTIERNA mot husväggen: Del 2

Villatidningen
Skriven av Villatidningen
Villatidningen frågar:
En högaktuell fråga gäller förmögenhetsskatten, är den på väg tillbaka? Samma fråga kan ställas om arvskatten och fastighetsskatten. Är ni för att dessa skatter återinförs eller inte? Ge gärna argumenten för alla dessa tre skatter, för eller emot.

Partierna svarar :

Mitt valVi vill inte återinföra förmögenhetsskatten. Många verkar ha glömt varför den en gång avskaffades. Den dränerade Sverige på investeringskapital och gjorde att kapital sökte sig till mindre produktiva investeringar. Skatteintäkterna var begränsade och det var svårhanterligt inte bara för skattebetalaren utan även för skattemyndigheten. Tillsammans med arvs- och gåvoskatten var det en av de skadligaste skatterna för ekonomin. Arvsskatten var en skatt på redan hårt beskattade besparingar som slog väldigt orättvist. För den som hade resurser kunde skatten planeras bort medan småföretagare liksom medel och låginkomsttagare tvingades betala. Sverige har redan i dag världens högsta marginalskatter, vilket också det är ett problem. För Centerpartiet är det heller inte aktuellt att återinföra den tidigare fastighetsskatten. Däremot ser vi behov av en bred översyn av skattesystemet. Men också specifikt av de skatter som berör bostadsmarknaden, så att de bidrar till rörlighet och att nya bostäder tillkommer. Skattesystemet måste vara utformat så att det är förutsägbart och upplevs som rättvist.


Mitt valKristdemokraterna var starkt pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten på boende. Skatten gjorde att människor som arbetat och sparat ett helt liv för att bo i sina egna hem på ålderns höst istället tvingades att sälja på grund av skatten. Med den betydligt lägre kommunala avgiften finns i stället en trygghet och förutsägbarhet för boende i egna hem och flerfamiljshus. För att undanröja hotet om framtida ny statlig fastighetsskatt vill vi även avskaffa fastighetstaxeringen av boende.

Kristdemokraterna var med och avvecklade förmögenhetsskatten. Det var en godtycklig och omoralisk skatt som drev stora mängder kapital ut ur landet. Den ska inte återinföras i någon form.

Kristdemokraterna stödde även avskaffandet av arvs- och gåvoskatten för att bl.a. underlätta generationsskiften i familjeföretag. Vi vill inte återinföra den.


Mitt valNej, Liberalerna vill inte att någon av skatterna återinförs.

Liberalerna anser att förmögenhetsskatten var skadlig för sparande och kapitalbildning, och därför var vi med om att avskaffa den. Socialdemokraterna röstade dock emot att den togs bort och regeringen Löfven har gjort sig beroende av Vänsterpartiet som vill ha den tillbaka, så det är inte överraskande att frågan åter är i hetluften. Men Liberalerna tänker inte återinföra den.

Arvs- och gåvoskatten var i praktiken en straffskatt på sparande, och var ett särskilt problem för familjeföretag. Den ska inte återinföras.

Liberalerna och alliansregeringen avskaffade den gamla fastighetsskatten, som var orättvis och oförutsägbar för den enskilde. I stället infördes dagens system med en kommunal fastighetsavgift med ett indexreglerat tak. Detta system ska behållas.


Mitt_val_4Vi har inga förslag om att återinföra förmögenhetsskatt eller arvsskatt. Det fanns problem med dessa skatter som bland annat handlade om att de gick att undgå med olika upplägg. Konsekvenserna av skatterna kunde också bli stora för vissa enskilda.

Vi vill inte återgå till den tidigare fastighetsskatten. Vi är dock öppna för en större skattereform där olika typer av skatter kopplat till boende kan ingå. Förändringar bör främja rörlighet på marknaden och det är därför bra att regeringen förbättrat möjligheterna att göra uppskov på reavinster vid bostadsförsäljning. Miljöpartiet har också föreslagit att trappa ner ränteavdraget. Dagens kommunala fastighetsavgift saknar också miljöstyrning och upplevs som orättvis då de allra flesta slår i taket.


Mitt valArvs- och gåvoskatten upplevs inte som en legitim eller rättvis skatt. Kritiken mot skatten före borttagandet var omfattande och det ansågs inte möjligt att med ändrade regler bemöta kritiken. Skatterna är därutöver relativt kostsamma att administrera. Moderaterna vill arbeta för att underlätta för generationsskiften hos våra företagare. Ett återinförande av en arvs- och gåvoskatt riskerar motsatsen – att försvåra för generationsskiften.

Vi har idag en fastighetsavgift som infördes av alliansregeringen i samband med att fastighetsskatten togs bort. Att återinföra en fastighetsskatt skulle påverka många familjers hushållsekonomi negativt. Det är dessutom viktigt att skattesystemet uppfattas som legitimt av skattebetalarna. Fastighetsskatten är illa omtyckt av en majoritet av svenskarna. Ett återinförande av skatten skulle därför undergräva det förtroende för skattesystemet som byggdes upp under alliansåren, då alliansregeringens reformer gjorde att skattesystemet blev mer rimligt.

Både arv- och gåvoskatten samt förmögenhetsskatten är i förlängningen skadliga för ekonomin. En förmögenhetsskatt innebär en dubbelbeskattning av människors egendom och riskerar att människor och kapital lämnar landet, vilket skulle skada svensk ekonomi och på lång sikt finansieringen av vår välfärd. Skatten drabbade människor på ett godtyckligt sätt och var därför ifrågasatt och inte omtyckt.


Mitt val Socialdemokraterna föreslår inte någon ändrad kommunal fastighetsavgift eller införandet av förmögenhetsskatt eller arvsskatt.

 


Sverigedemokraterna är emot ett återinförande av arvsskatt, förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Generellt anser vi att skatt i huvudsak endast bör tas ut antingen i samband med inkomst eller försäljning. Ingen av de tre ovanstående skatterna säkerställer att den som skall betala skatten har erforderlig betalningsförmåga.


MItt valJa, vi är principiellt för samtliga dessa skatter. Vi tycker att åtminstone två av dessa skatter bör införas. Vi föreslår att en fastighetsskatt på 2 procentenheter införs på villor med taxeringsvärden som överstiger 4 miljoner kronor, kombinerat med en begränsningsregel för alla, dvs. inte bara för pensionärer. Sverige är ett av få OECD-länder som varken har förmögenhetsskatt, arvs- och gåvoskatt eller fastighetsskatt som är kopplad till bostadens värde. Det svenska skattesystemet har gått från att vara det land bland EU:s kärnländer som utjämnar mest från hög- till låginkomsttagare, till att ha det minst utjämnande skattesystemet. Detta är en central orsak till varför klyftorna har ökat mest i Sverige bland alla OECD-länder. Detta måste vi göra något åt. Den ekonomiska ojämlikheten är orättfärdig och hämmar tillväxten.