Allmänt 2

2024-05-26

Fråga 1. Min hyresvärd struntar i att underhålla huset jag bor i. Finns det någon regel om hur ofta ett badrum skall renoveras? I dag finns i badrummet en dåligt skarvad plastmatta från 1960-talet med hål och mögel. Hyresvärden anser att det bara är att fylla i hålen till exempel med silikon. Vill jag byta väggmaterial får jag betala själv. Är detta korrekt?

Svar. 12:e kapitlet Jordabalken som reglerar aktuell fråga stadgar inte något om hur ofta ett badrum skall renoveras. Däremot ställs krav på lägenhetens och fastighetens skick. Av hyreslagen kan utläsas att hyresvärden skall “tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet”. Är lägenheten inte i det skick som krävs kan hyresgästen ansöka om ett upprustningsföreläggande hos hyresnämnden. Skulle hyresnämnden bevilja föreläggandet innebär det att hyresvärden blir tvungen att åtgärda i enlighet med föreläggandet.

Av hyreslagen kan vidare utläsas att det skall finnas en viss standard beträffande sanitära förhållanden. Mögel är inte godtagbart och hyresvärden är skyldig att åtgärda detta utan kostnad.

Fråga 2. Jag har renoverat mitt badrum med nya kakel, klinker och golvvärme. Några elinstallationer såg konstiga ut och vid kontroll visade det sig att elektrikern inte hade behörighet. Vad gör jag?

Svar. Enligt konsumenttjänstlagens är det ett fel hos tjänsten om resultatet avviker från fackmannamässigt utförande eller vad som i övrigt får anses avtalat. Kravet på att tjänsten skall utföras fackmässigt skall bedömas objektivt på grund av anvisningar och beskrivningar för respektive bransch som är i fråga. Om elinstallationerna avviker från branschmässighet är tjänsten därför att anse som felaktig. Om elinstallationerna är utförda fackmannamässigt men av obehörig personal kan det diskuteras om det får anses avtalat att sådan personal får användas. Detta beror särskilt på vad som framgår av avtalet mellan er.

Om det rör sig om fel hos tjänsten kan konsument välja på att hålla inne betalningen, kräva avhjälpande, prisavdrag eller avtalets hävning. Felet får dock inte bero på konsumenten. Näringsidkaren har alltid rätt att utföra avhjälpande vid fel hos tjänsten.

Fråga 3. Jag har anlitat en entreprenör för att bygga ett badrum i mitt garage. Elfirman som utför elarbetet åt entreprenören har hotat att ställa in fortsatt arbete då byggföretaget inte betalt tidigare skulder. Jag har kvar att betala entreprenören cirka 75 000 kr när arbetet är klart. Kan jag betala entreprenören istället för byggfirman så att det inte blir något stopp i arbetet?

Svar. Avtalet mellan en konsument och entreprenör regleras genom konsumenttjänstlagen. Avtalsförhållandet i det du beskriver föreligger mellan dig och entreprenören varför eventuella anspråk i form av dröjsmål, fel och så vidare måste framställas mot entreprenören.

Enligt konsumenttjänstlagen är en tjänst felaktig om den avviker från vad som avtalats. Ett badrum som slutförts utan färdiga elinstallationer måste därför anses felaktigt. Du kan i egenskap av konsument hålla inne betalning som motsvarar kravet på åtgärdande och i förlängningen föreligger även möjlighet att kräva avhjälpande alternativt prisavdrag samt i slutändan häva köpet. Viktigt är dock att snarast då situationen uppkommer reklamera felet till entreprenören. Om entreprenören inte kan eller vill avhjälpa felet har du möjlighet att kräva skadestånd för den kostnad som uppkommer för att få felet avhjälpt av annan exempelvis elföretaget. Om elinstallationen inte utförs bör alltså betalning avseende detta arbete inte betalas för att du skall få säkerhet för ditt anspråk. Notera dock att inte annan skall anlitas förrän det är klarlagt att entreprenören inte utan dröjsmål kan slutföra sitt uppdrag. Skulle så ske kan entreprenören väcka talan mot dig med yrkande om skadestånd på grund av kontraktsbrott.

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.