Nyheter inom bygglov

2024-07-15
Sommaren 2019 har bjudit på två särskilt spännande nyheter inom bygglovsområdet. Den ena nyheten handlar om att möjligheten att få bygga altaner utan bygglov har utökats. Den andra nyheten handlar om regeringens förslag om den så kallade ”Bolundaren”, vilken innebär att komplementbostadshus framöver kan få vara upp till 30 kvadratmeter stora, utan att bygglov krävs. Här kommer en redogörelse för de två nyheterna.

Nya bygglovsregler för altaner
Den 1 juli 2019 infördes nya regler i plan- och bygglagen som gör att det idag är mycket lättare att bygga altaner, då många av dessa inte längre kräver varken bygglov eller anmälan. De altaner som uppfyller de krav som presenteras nedan får dessutom strida mot den eventuella detaljplan som gäller i ditt område. De nya reglerna innebär att gällande rättspraxis kodifieras i lag och syftar till att uppnå större likabehandling kommuner emellan.

För att en altan inte ska kräva bygglov måste den byggas i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus. En- och tvåbostadshus kallas ofta småhus eller villor och kännetecknas av att bostadshusen innehåller endast en eller två självständiga bostäder. Dessa kan vara belägna i friliggande villor eller sammanbyggda i parhus, radhus, kedjehus eller liknande. Ett komplementbostadshus är en byggnad som är inredd som en självständig bostad som ett komplement till ”huvudbostaden”.

Altanen ska byggas i anslutning till huset och får inte byggas längre ut från huset än 3,6 meter. Det finns däremot ingen begränsning i altanens utbredning i sidled, vilket betyder att altanen kan placeras runt hela huset. Altanen får inte vara högre än 1,8 meter, räknat från marken till altangolvets ovansida. Eventuella staket och räcken runt altanen ska inte tas med i höjdberäkningen, vilket däremot eventuella plank och murar runt altanen ska. Altanen får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter, utan att berörda grannar godkänt det.

Något som är viktigt att tänkta på är att bygglov, trots den nya lagändringen, kan krävas om du bor i ett hus eller i ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. För att veta om ditt hus eller ditt område är särskilt värdefullt är det alltid bäst att fråga kommunen du bor i.

Bolundaren
Regeringen lade den 25 juli 2019 fram ett förslag om att hela 30 kvadratmeter stora komplementbostadshus ska få byggas utan bygglov. Komplementbostadshusen kallas Bolundare efter bostadsminister Per Bolund. Idag är komplementbostadshus bygglovsbefriade så länge de inte överstiger 25 kvadratmeter, så kallade ”Attefallshus”. Regeringens förslag innebär således en rätt att få bygga ännu större komplementbostadshus jämfört med vad som gäller idag. Förslaget om Bolundare kan införas redan i mars år 2020.

Linnea Hedmark
Biträdande jurist
holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ
linnea@holmgrenhansson.se
070 861 22 37

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.