Vatten- och avlopp – vems ansvar?

2024-06-15
Va-ledningar är ett samlingsnamn för vatten- spillvatten- och dagvattenledningar. Det är inte ovanligt att det uppstår problem med va-ledningar i form av läckage, stopp eller att någon behöver gräva där va-ledningarna ligger. Fråga dyker därför ofta upp om vem som ansvarar för va-ledningarna.

Va-ledningar brukar gå i marken från huset och fram till den så kallade förbindelsepunkten som utgör gränsen mellan fastighetens ledningar och kommunens ledningar. Förbindelsepunkten ska vara belägen i fastighetens omedelbara närhet, vilket brukar anses vara cirka 0,5 meter från fastighetsgränsen. Den exakta placeringen av förbindelsepunkten framgår av fastighetens va-anslutningskarta.

Huvudregeln är att varje fastighet har en egen förbindelsepunkt. Flera fastighetsägare kan även gå samman i en så kallad samfällighetsförening och ansvara för de gemensamma va-ledningarna i en gemensamhetsanläggning. Samfällighetsföreningen har i sådant fall en gemensam förbindelsepunkt för exempelvis två eller flera fastigheter. Ansvaret och kostnaderna fördelas då genom samfällighetens bestämmelser och andelstal, vilket är varje fastighets procentsats i gemensamhetsanläggningen.

Fastighetsägaren eller samfällighetsföreningen har ett eget underhållsansvar för sina ledningar fram till förbindelsepunkten och ska på egen bekostnad bl.a. utföra reparationer i samband med läckage, stopp samt underhålla ledningar och anordningar.

Kommunen är ansvarig från förbindelsepunkten där det allmänna va-nätet tar vid. Detta innebär skyldighet för kommunen att sköta drift och underhåll av de kommunala ledningarna så att de fungerar. Kommunen är också skyldig att utföra reparation på grund av läckage eller stopp, byta ut kommunala vattenmätare, underhålla sina ledningar, brandposter och andra anordningar.

Alla fastighetsägare och samfällighetsföreningar som får vatten genom det kommunala va-nätet har en skyldighet att betala avgift till kommunen för tjänsten. Avgiftens storlek framgår av va-taxan som bestäms av kommunfullmäktige i varje kommun. Kommunen får inte ta ut högre avgifter än vad som framgår av det som kallas självkostnadsprincipen och som innebär att en kommun inte får ta ut högre avgifter för sina tjänster än vad det kostar kommunen att tillhandhålla tjänsterna. Kommunen är skyldig att tillhandahålla va-tjänster till fastighetsägare som befinner sig inom det geografiska område där kommunen har sitt verksamhetsområde för dessa tjänster.

Alexandra Kruse
Advokat
holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB
alexandra@holmgrenhansson.se
076 868 00 84

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.