Bryggor och strandskydd – vad gäller?

2024-06-18
Sommaren och hösten är den tid på året då fastighetsägare med sjötomt i första hand renoverar sin brygga eller anlägger en ny. För att undvika onödiga kostnader och att i värsta fall behöva riva bryggan i efterhand är det viktigt att ha kännedom om de bestämmelser som gäller.

Som de flesta känner till har vi i Sverige något som kallas för strandskydd. Strandskyddet infördes 1975 för att trygga allmänhetens tillgång till våra stränder. Strandskyddet har därefter också fått till syfte att skydda de växter och djur som lever vid stränderna.

Strandskyddet innebär att det generellt är förbjudet att bygga något inom de områden som omfattas av strandskydd. Strandskyddet sträcker sig i vanliga fall 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. Ibland kan strandskyddet vara utökat och sträcka sig upp till 300 meter från strandlinjen. I vissa fall har kommunen eller länsstyrelsen beslutat att helt upphäva strandskyddet, detta sker ofta inom områden som omfattas av en detaljplan. För att få reda på vad som gäller för din fastighet vänder du dig till kommunen.

För att få anlägga en brygga inom ett område som omfattas av strandskydd krävs dispens. Detsamma gäller om du ska ersätta en befintlig brygga med en ny. Du får däremot renovera en brygga utan dispens.

En ansökan om dispens ges oftast in till kommunen. För att få dispens krävs att bryggan inte försämrar villkoren för växter och djur eller allmänhetens tillgång till platsen. Därutöver krävs att det finns ett så kallat särskilt skäl. Vilka de särskilda skälen är framgår av miljöbalken. Det vanligaste skälet till att dispens ges är att området redan används på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet. Det kan t.ex. röra sig om en brygga som ska anläggas som ersättning för en befintlig brygga, eller en brygga som ska anläggas så nära ett bostadshus att allmänheten på grund av bostadshusets hemfridszon inte har någon rätt att vistas vid stranden. Behövs bryggan för att du ska kunna ta dig till din fastighet är det också ett skäl för dispens. Det är dock normalt sett svårt att få dispens för att anlägga en brygga där det tidigare inte funnits någon. På landsbygden finns fler skäl att få dispens om området där din fastighet ligger är utpekat av kommunen som ett landsbyggdsutvecklings-område.

Om du bygger en brygga utan dispens så kan kommunen i efterhand förelägga dig att riva bryggan. Det går att ansöka om dispens i efterhand men har du anlagt en brygga utan att först ansöka om dispens riskerar du att anmälas för miljöbrott. Du kommer också att få betala kostnaderna för kommunens tillsyn.

För en mindre privat brygga krävs inget bygglov. Ska arbete utföras i vattnet, vilket normalt är fallet vid anläggandet av en brygga, måste du i allmänhet göra en så kallad anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen i förväg.

Benjamin Rönne-Petersen
Biträdande jurist
holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB
benjamin@holmgrenhansson.se
073 300 39 97

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.