Anlita hantverkare med omsorg

2024-05-26
Det finns många duktiga hantverkare för en beställare att välja bland men som i alla branscher finns det hantverkare som bör undvikas för att beställaren inte skall dra på sig problem i samband med uppdragets genomförande eller efteråt. Många läsare har säkert sett skräckexempel på TV eller läst om dåligt utförda hantverksuppdrag i olika tidningar.

Rekommendationer och upplysningar

För att få tag i en gedigen hantverkare kan en beställare göra på olika sätt. Ett tips är att fråga vänner eller arbetskamrater som har anlitat hantverkare om de kan ge ett omdöme och berätta om priset på det utförda arbetet. En annan möjlighet är att fråga en tänkt hantverkare och be om namn på personer som hantverkaren utfört arbete åt.  Om det inte finns någon i bekantskapskretsen som kan rekommendera någon går det alltid att kontakta hantverkaren och be om namn på tidigare beställare som hantverkaren utfört arbete åt. Tala gärna med flera beställare som haft kontakt med hantverkaren. Är du riktigt noggrann kan du fråga om du får besöka den som anlitat hantverkaren för att se hur arbetet är utfört och olika lösningar som hantverkaren bidragit med.

Ring också gärna till kronofogdemyndigheten och kontrollera så att inte hantverkaren eller hans företag har betalningsanmärkningar. Dålig ekonomi med åtföljande konkurs under pågående arbeten eller under garanti tiden är inte rolig och ställer till besvär. Dålig ekonomi kan dessutom innebära att hantverkaren få svårigheter att köpa in nödvändigt material med reultat att arbetena blir försenade.

Skriftlig överenskommelse

Efter det du valt några stycken hantverkare begär då in en prisuppgift en så kallad offert. Den offert du antagit skall sedan ligga till grund för ett skriftligt avtal. Tycker du det är svårt att skriva avtalet kan du anlita en konsult, till exempel en jurist som hjälper dig. Viss ledning för avtalsskrivningen hittar du i det så kallade Hantverksformuläret 09 som återfinnes bland annat på Konsumentverkets hemsida. Hantverksformuläret kan användas som hjälp vid avtal för reparations och ombyggnadsarbeten vid beställning från en konsument.En muntlig överenskommelse är i och för sig lika bindande men det kan vara svårt att bevisa vad som sagts muntligen och det blir gärna diskussioner som kan leda till tvist när uppdrag inte är ordentligt reglerade.

I vissa fall kan en vitesklausul vara lämplig att skriva in i avtalet. Vitet är närmare bestämt ett avtalat skadestånd. För att skadestånd skall utgå måste bevisas att skada föreligger och att vårdslöhet orsakat skadan . Med ett vite försvinner bevis skyldigheten.

Registrerad firma

En del betalar beklagligtvis svart för hantverkshjälp. Detta kan visa sig bli dyrt. Många är de tvister i vilka hantverkare som fått svart betalning förnekar omständigheter och till slut får beställaren svara för de kostnader som uppkommer för att rätta fel som hantverkaren orsakat. Särskilt allvarligt är fel i samband med utförda arbeten i våtrumsutrymmen om det blir en vattenskada eller fel som hör samman med felaktiga el arbeten. Använd i stället  ROT-avdraget. Fastighetsägaren har då möjlighet att få en skattereduktion på 50 % av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per år. Förutsättningen är att en hantverkare med F-skattsedel anlitas för uppdraget. Saknas F-skattsedel finns det risk att Skattemyndigheten kan besluta att det utförda uppdraget är att anse som en anställning och kräva in arbetsgivaravgifter och skatt för uppdraget. Genom ROT avdraget kan en del av arbetskostnaderna sparas så det finns verkligen utrymme att  anlita en duktig hantverkare med rätt kompetens så att bland annat försäkringsbolaget inte har någon synpunkt om en skada inträffar och inte heller som nämnts ovan Skattemyndigheten. För fastighetsägaren är en ordentlig faktura också viktig av det skälet att vid försäljning av fastigheten är kostnaden avdragsgill mot eventuell vinst.

Konsumenttjänstlagen

Frågor som inte reglerats mellan parterna kan eventuellt besvaras vid en genomgång av konsumenttjänstlagen. I denna lag beröres till exempel spörsmål om fackmannamässigt utfört arbete, fel i utfört arbete, försening och garantier mm. För den händelse arbetet inte utföres i tid eller om det föreligger fel i utfört arbete har beställaren rätt att begära att hantverkaren åtgärdar eller kan konsumenten till och under vissa förutsättningar bryta avtalet och kräva ersättning i form av skadestånd. Konsumenttjänstlagen är en skyddslagstiftning som tar vara på konsumentens intressen. Lagen är tvingande det vill säga den går inte att avtala bort. Om resultatet avviker från det avtalade till exempel är det inte fackmässigt utfört eller om fel färg använts eller om arbetet är försenat har beställaren olika möjligheter för att lösa problemet. Till exempel kan beställarenkräva att hantverkaren åtgärdar problemet utan kostnad eller kan beställaren i vissa fall få avdrag på priset eller häva avtalet.

I vissa fall har beställaren ha rätt till skadestånd för fel eller förseningar.

Reklamera till hantverkaren

Alla fel och brister ska reklameras så snart som möjligt efter det att ett fel noterats direkt till hantverkaren. Utebliven eller för sen reklamation kan innebära att hantverkarens skyldigheter att åtgärda eller ersätta upphör.

Domstol

Om hantverkaren och beställaren inte kommer överens kan ersättningskrav från båda sidor framställas i allmän domstol. Tvist i domstol kan gälla hantverkarens krav på full betalning eller beställarens krav på ersättning för åtgärdande av fel i utfört arbete. I samband med sådan tvist kan beställaren ansöka om att få använda rättsskyddet i den förhoppningsvis tecknade villa/hemförsäkringen. Rättsskyddet svarar då under vissa förutsättningar för särskilda kostnader i samband med tvisten. Rättsskyddet gör det därigenom lättare att föra tvisten till domstol med hänsyn till kostnadstäckningen.

Driva in sin ersättning

När domstolen har avkunnat dom kan den part som fått bifall få hjälp av kronofogdemyndigheten för att driva in det som tingsrätten dömt ut. Om motparten till exempel hantverkaren har stora skulder kan det dock bli svårt att få betalt. Många gånger kan det därför vara av intresse att träffa en snabb uppgörelse innefattande omedelbar betalning.

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.