Snöröjning – vem ska ta hand om snön?

2024-06-18
Här svarar Advokat Michael Wilensky på frågor som har med ditt boende att göra. Nu tar han bland annat upp hur skadeståndsansvar uppkommer i samband med skador som orsakas av snö och is.

Om skada uppkommer på person eller egendom på grund av halka eller nedfallande snö eller is har den som lidit skada möjlighet att kräva ersättning av den som vållat skadan. För att ersättning eller som det också kallas skadestånd skall utgå krävs att skadan vållats uppsåtligen eller av vårdslöshet. Det vill säga den som ansvarar skall ha varit vårdslös till exempel genom att inte sanda eller snöröja. Det är bra att känna till att ett skadeståndansvar inte bara uppkommer vid ett så kallat aktivt handlande utan även genom underlåtenhet att göra något som det föreligger skyldighet att utföra. Vid utredning om ansvar måste kontrolleras till exempel ansvaret för snöröjning, behovet av snöröjning och rimliga kostnader för att vidtaga åtgärder för att förhindra skadan med mera.

När alla dessa frågor besvarats återstår frågan om det föreligger ett orsakssamband mellan underlåtenheten att snöröja och skadan. Det vill säga om skadan orsakats av nedfallande snö eller is, om densamma hade kunnat förhindras till exempel genom aktiv snöröjning. Det är sålunda inte så att om kommunen eller en ansvarig fastighetsägaren inte snöröjt att detta med automatik medför att vårdslöhet och skadeståndsskyldighet föreligger.

Vilken skada skall då ersättas?

Grundprincipen är att den skadelidande genom skadeståndet skall försättas i samma situation som om skadan inte skett. Det är frågan om såväl ideell ersättning till exempel sveda och värk som ekonomiska förluster, kostnader som ersättning för sakskador.

Snö och istappar

Snö och istappar från fastigheten som skadar person eller egendom är något fastighetsägaren ansvarar strikt för. Strikt ansvar innebär ansvar oavsett om vårdslöshet föreligger eller ej.

Ansvaret regleras i ordningslagen (1993: 1617) i dess 3 kapitel 3 §.

Brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar som medför risk för skada på personer eller egendom på offentlig plats, skall avhjälpas utan oskäligt dröjsmål.

Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas. Ansvaret för att åtgärderna i första och andra styckena vidtas vilar på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.

Paragrafen är straffsanktionerad och leder till böter om den inte efterföljs.  Även andra lagparagrafer i brottsbalken kan bli tillämpliga. Om du skadas eller om din bil eller annan egendom skadas är det viktigt att visa omständigheterna till exempel genom foton eller vittnesuppgifter.

I ett mål som gick ända upp till Högsta domstolen (NJA 2005 s. 372) dömdes en företrädare för en firma som åtagit sig snö- och isröjningsarbetet på en fastighet i centrala Stockholm (firman ansågs kunna sättas i fastighetsägarens ställe) till vållande till annans död. Ett fallande isblock hade fallit ned från taket och dödat en gångtrafikant. Högsta domstolen kom fram till att den som åtagit sig att svara för snöskottning på taket har genom att underlåta att ta bort snö och is, eller åtminstone spärra av gångbanan, gjort sig skyldig till vållande till annans död.

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i en dom från den 12 april 2006 i vilket mål för övrigt undertecknad var ombud, kommit fram till att ett kommunalt fastighetsbolag var  skadeståndsskyldigt då en dam halkat och skadat sig i anledning av att fastighetsbolaget försummat att bekämpa halkan.

Hovrätten fastslog även att skadeståndsskyldigheten uppstår även om vållandet har varit endast en bidragande orsak. Det väsentliga är att vållandet är den utlösande faktorn för händelseförloppet. Det hjälpte sålunda inte att påstå att andra omständigheter än halkan i sig bidrog till damens fall och skador.

Slutsatser

Ägande av en fastighet innebär ibland ett långtgående ansvar. Fastighetsägaren bör därför alltid informera sig om vilket ansvar han/hon har för skötsel och snöröjning vid den egna fastigheten. I sammanhanget kan nämnas att det är viktigt med en villaförsäkring. Försäkringen ersätter i ansvarsdelen fastighetsägaren för skadeståndsanspråk som denne kan tvingas att betala till någon som lidit skada.Ibland kan det var frågan om stora belopp då den skadelidande kanske får omfattande framtida men som kan påverka möjligheten till arbete och inkomst.

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.