Kravet på fackmässigt utförande vid renovering

2024-07-16
Badrummet, tillsammans med köket, är ett av de mest använda rummen i hemmet och en potentiell vattenskada är varje husägares värsta mardröm. Vid en renovering av badrummet är det därför viktigt att arbetet utförs noggrant.

Det finns inget krav på att en hantverkare måste utföra arbetet i ditt badrum, däremot krävs det att arbetet utförs ”fackmässigt” för att försäkringsbolaget skall betala ut ersättning för en uppkommen vattenskada. Innebörden av begreppet beror på vilken bransch som avses, men gemensamt för alla är att begreppet inte är entydigt, det vill säga att aktörerna i byggbranschen har olika syn på begreppet. I vart fall bör fackmässigt utförande innebära att arbetet skall utföras enligt Boverkets byggregler, gällande branschregler samt monteringsanvisningar för samtliga material.

Anlitar du som privatperson en hantverkare är du konsument och skyddas av konsumenttjänstlagen. Enligt 4 § konsumenttjänstlagen ska näringsidkaren utföra arbetet fackmässigt, vilket i detta fall enligt förarbetena, innebär att arbetet skall utföras på ett sätt som kan krävas av en normalt skicklig, kunnig och seriöst arbetande fackman. Branschreglerna innebär att det finns tydliga anvisningar och regler för hur till exempel ett badrum skall byggas eller renoveras för att göras vattentät. Oavsett om man anlitar en hantverkare eller gör arbetet själv skall branschreglerna följas i båda fallen.

Försäkringsbolagen bedömer normalt ersättningen vid vattenskador efter hur arbetet är utfört, badrummets standard samt ålder. Följs inte kravet på fackmässigt utförande riskerar man som försäkrings-tagare nedsättning eller i värsta fall utebliven skadeersättning vid upp- kommen skada. Har man anlitat hantverkare gäller konsumenttjänstlagen och det är då byggnadsfirman som bär ansvaret för att byggnationen sker på rätt sätt och den skall även åtgärda fel som uppkommer. Reklamation skall ske inom skälig tid efter att man upptäckt felet.

Har hantverkaren och byggfirman gått i konkurs eller på annat sätt försvunnit från marknaden sedan byggnationen eller renoveringen gjorts riskerar husägaren att själv få stå för en del eller hela kostnaden. För att försäkringsbolaget skall betala ut ersättning för en vattenskada krävs att arbetet är fackmässigt utfört då alla försäkringsbolag har samma princip i sina villkor; att försäkringen endast täcker sådant som är oförutsett. Är byggnationen eller renoveringen i badrummet inte fackmässigt utfört så kan skadan inte heller sägas vara oförutsedd.

I ett rättsfall från 2012 fann Göta Hovrätt att två makar skulle ha rätt till ersättning för den kostnad som de hade haft i samband med felaktigt utförda arbeten i deras badrum. De hade anlitat ett byggbolag för att bland annat renovera deras badrum. Makarna gjorde gällande fel i badrummet då hantverkaren underlät att före utförandet av nya tät- och ytskikt ta bort äldre material med bristande styvhet och att anordna fall från varje punkt på golvet mot golvbrunnen. Hovrätten konstaterade att makarna genom det arbete som utförts i badrummet fick ett badrum i sådant skick att deras försäkringsbolag inte skulle lämna någon ersättning om de drabbades av vattenskada. Arbetet som utfördes i badrummet av hantverkaren var inte utfört i enlighet med branschreglerna.

Källor:

Anticimex rapport om badrum i villor HovR T 1589-12

Länsförsäkringar:  Bygg bort vattenskador i din bostad – en teknisk vägledning till säkert byggande

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.