Advokaten ger svar på tal

2024-06-15
Fråga 1.

Vem ansvarar för snöröjning av vägen utanför mitt hus? Jag skottade snö och saltade på min uppfart men tänkte inte på att skotta på gatan nedanför fastigheten varpå brevbäraren en morgon halkade och bröt fotleden precis framför min brevlåda. Brevbäraren vill nu ha ersättning för sveda och värk och förlorad arbetsinkomst och jag undrar om det är jag som är skadeståndsansvarig gentemot honom?

Svar

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för ombesörjningen av halkbekämpning och snöröjning inom fastigheten. I de flesta kommuner ansvarar du som husägare även för att skotta trottoaren utanför huset.

Enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen skall den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. Bevisbördan ligger på den skadelidande. För att skadestånd skall kunna utgå förutsätts det att fastighetsägaren agerat vårdslöst och försummat halkbekämpningen inom fastigheten. Det måste föreligga adekvat kausalitet mellan den vållande gärningen och skadan. Det vill säga, det måste finnas ett samband mellan handlandet (underlåtenheten att skotta/salta) och skadan.

Vidare måste en bedömning göras av om du har agerat oaktsamt. Detta kan ibland vara svårt att bevisa. Varningsskyltar som varnar för risk för halka eller liknande befriar inte den som ansvarar för snöröjningen från skadeståndskrav om olyckan är framme.

Däremot är du som fastighetsägare inte alltid skyldig att föra bort snö som en plogbil har fört upp på trottoaren. Här föreligger visserligen en viss bevisproblematik då det är svårt att avgöra vilken snö som plogats upp eller har fallit på naturlig väg.

Om du skulle bli skadeståndsskyldig stadgas i 5 kap 1 § Skadeståndslagen att skadestånd kan utgå för sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Fråga 2.

Jag har fått klagomål från min granne som störs av min vedeldning. Han säger att röken kommer in i ventilationssystemet och att det sprids sot. Han hotar med att anmäla mig till miljöförvaltningen och vill att jag ska elda mindre. Detta är svårt på vintern. Jag har typ- och miljögodkänd eldstad och eldar korrekt enligt föreskrifterna. Jag försöker även elda när jag vet att grannen är iväg för att visa hänsyn. Har grannen en laglig rätt att kräva att jag slutar elda alternativt eldar mindre?

Svar

Jordabalkens 3 kap rör rättsförhållanden mellan grannar och det stadgas att man vid ett utnyttjande av sin eller annans fasta egendom skall ta skälig hänsyn till omgivningen.

Vidare stadgas i Miljöbalken att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall vidta försiktighetsmått så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det innebär således i detta fall att den som eldar är   skyldig att försäkra sig om att eldningen inte medför olägenheter för omgivningen – dina grannar. Kravet på försiktighet gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla det.

Den som bedriver verksamheten, i detta fall den som eldar, måste bevisa att han följer reglerna enligt miljöbalken. I annat fall finns möjligheten att besluta om till exempel ett förbud.

Frågan är vad som i detta fall menas med olägenhet för grannen. Det räcker således inte att han enbart stör sig på vedeldningen. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Enligt förarbetena skall bedömningen utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte baseras på en persons reaktion i det enskilda fallet. Dock ska hänsyn tas till personer som är något känsligare än normalt, till exempel allergiker.

Om ni inte kommer överens om tidpunkt för eldning har grannen rätt att vända sig till miljö-och hälsoskyddskontoret. Kommunen kommer att undersöka huruvida eldningen följer föreskrifterna och huruvida vedeldningen medför olägenhet för grannen. Kommer miljö- och hälsokontoret fram till att eldningen inte medför en sådan olägenhet för grannen som ovan beskrivits och som grannen kan anses få tåla slipper du åtgärda något. Det kan däremot, för grannsämjans skull, vara bra att visa hänsyn när du eldar och enbart elda när vädret tillåter eller som du tidigare har gjort, när grannen är iväg.

Kommer kommunen fram till att eldningen medför olägenhet kan du föreläggas dig att till exempel minska olägenheten genom att enbart elda ett begränsat antal dagar eller viss tid på dygnet.

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.