När behöver man som husägare söka bygglov?

2024-06-18
Petra Norberg holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB

Petra Norberg
holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB

Många husägare renoverar eller bygger om sitt hus. I många fall vet man inte vilka åtgärder som kräver bygglov eller andra tillstånd. Om man bygger utan kommunens godkännande kan det få långtgående konsekvenser. Här kommer en liten genomgång.

Att uppföra en ny byggnad, bygga till eller bygga om kräver bygglov. Även mindre omfattande åtgärder som byte av fasadfärg, altan och plank kräver som regel bygglov.
Bygglov handläggs av byggnadsnämnden i den kommun där huset är beläget. För att kommunen ska bevilja bygglov måste åtgärden vara förenlig med plan- och bygglagen. Åtgärden måste även uppfylla detaljplanens eller områdesbestämmelsernas krav om sådana finns.

För vissa åtgärder räcker det att åtgärden anmäls och godkänns av kommunen. En anmälan krävs t.ex. för att bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvm och för vissa mindre åtgärder som t.ex. installation av braskamin. Kommunen tar ut avgifter för att handlägga bygglovsansökan och anmälan.

Alla typer av åtgärder kräver inte bygglov. Bl.a. krävs inte bygglov för friggebodar på högst 15 kvm eller staket. En del lovbefriade åtgärder måste följa vissa lagkrav för att slippa bygglov. Vilka åtgärder som är undantagna från lovplikt avgörs t.ex. av om tomten omfattas av en detaljplan eller inte.

Det räcker inte med ett godkänt bygglov eller anmälan utan det krävs också att kommunen utfärdar ett startbesked innan man börjar bygga. Vid större projekt har kommunen också alltid ett tekniskt samråd innan startbeskedet utfärdas. När byggnaden är klar måste man ansöka om att kommunen utfärdar ett slutbesked för att få börja använda byggnaden.

Viktigt att tänka på är att det också kan krävas marklov om t.ex. marknivån ändras avsevärt och rivningslov för att riva en byggnad.

Påbörjar man en byggnation innan ett beviljat bygglov, anmälan eller startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked kan kommunen besluta om byggsanktionsavgifter som kan bli mycket höga. Byggsanktionsavgiften för en ny byggnad på 100 kvm som uppförts utan bygglov och startbesked uppgår till ca 87 600 kr. Kommunen kan också förelägga en husägare med vite att riva en byggnad som byggts utan lov.

Det är alltid bra att titta på kommunens hemsida eller kontakta kommunen om vilka regler som gäller. Även Boverket har en bra hemsida med information. Skulle man vara missnöjd med kommunens beslut om bygglov eller byggsanktionsavgift går beslutet att överklaga. Tänk på att överklagan måste ske in inom en viss tid.

Petra Norberg
holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB
petra@holmgrenhansson.se


KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.