Hundratusentals avlopp i Sverige är olagliga

2024-06-18
Det är förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen. Det utgör risker, både för hälsa och miljö. Men idag, nästan 50 år efter att miljöskyddslagen infördes, finns närmare 200 000 små avlopp som saknar en godkänd rening. Detta enligt en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det är inte lagligt att endast ha en slamavskiljare som avloppsrening, ändå har nästan en tredjedel av alla fastigheter med små avlopp ingen vidare rening. De, tillsammans med de avlopp som har bristfällig rening, bidrar stort till övergödning av våra sjöar, vattendrag och kustvatten och ökar också risken för att grannarnas dricksvatten förorenas.

Enligt en ny rapport beräknas den totala bruttobelastningen till 303 ton fosfor och 3 133 ton kväve varje år, vilket är en ökning med 2 procent sedan 2014. Det avser vad som kommer ut från anläggningarna till övre grundvattenytan eller till närmaste dike/rör.

Med dagens åtgärdstakt skulle det ta hela 43 år att åtgärda alla undermåliga avlopp. Det går långsamt framåt, då det kräver stora resurser för kommunerna att kontrollera avloppen. Det är dessutom inte en populär politisk fråga. Men för att värna om miljön och minska näringsbelasningen på vattendrag, sjöar och hav är det viktigt att åtgärd sker, enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. Det gäller både olagliga avlopp och dåligt fungerande avlopp, framförallt de som ligger inom områden med hög skyddsnivå.

Det är du som fastighetsägare som bär ansvaret för att ditt avlopp håller måttet och det är viktigt att komma ihåg att en avloppsanläggning inte håller i all evighet.

Idag räknar man på att fosfor kan tas om hand i cirka 15-20 år innan marken är mättad och inte kan ta emot mer. Då sprids den vidare i landskapet. Men finns anläggningen i ett område som inte är känsligt för fosfor till exempel norrlands inland, där smittskyddet är viktigare, då kan den hålla i 30-40 år. Efter bara ett par år kan däremot andra problem finnas, exempelvis rötter som vuxit in och kärlsprängningar. Det är därför viktigt var du lägger sitt avlopp.

Om du vill ha personligt stöd och rådgivning så kan du ringa till kommunens miljökontor. En del kommuner har även VA-rådgivare som i vissa fall hjälper till med enskilda eller gemensamma avlopp. Vill du läsa på egen hand så kan du vända dig till avloppsguiden.se, för frågor som miljöinspektörerna inte kan, eller får svara på.


Tre tips till fastighetsägare:

  1. Ta reda på vad du har för avloppsanläggning. Om du har enskilt avlopp har du som fastighetsägare själv ansvar för att reningen håller en tillräcklig standard.
  2. Om du misstänker att standarden inte är tillräcklig. Ta kontakt med kommunens miljökontor och fråga vilken skyddsnivå som gäller på din tomt.
  3. Om du behöver åtgärda ditt avlopp. Ta kontakt med en entreprenör som kan utföra förändringarna och ansök om lov för att åtgärda avloppet av kommunen. I vissa kommuner slipper du tillsynsavgiften genom att föregå  inspektionen.

  • Du som släpper ut avloppsvatten är skyldig att ha en godkänd avloppsrening. Det är också du som är ansvarig för att söka tillstånd för din anläggning hos och ta fram de handlingar, t.ex. ritningar och situationsplaner, som kommunen kräver.
  • Planeringsprocessen kan se lite olika ut beroende på om du ska anlägga en helt ny anläggning eller om du har en fungerande anläggning som måste förbättras. Det är miljönämnden i din kommun som avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning.
  • Det är du som måste välja teknik. Behöver du hjälp med detta bör du anlita en konsult eller markentreprenör med erfarenhet av enskilda avlopp.
  • Det finns många olika tekniker för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll och de har alla sina fördelar och nackdelar. Vad som passar bäst beror utöver kommunens krav på miljöskydd och kretslopp på de lokala förutsättningarna och dina krav vad gäller ekonomi och komfort.

Källor:

SMED Rapport 6 2018
Havs- och Vattenmyndigheten
Avloppsguiden
VVS-Fabrikanternas råd


KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.