En dålig cistern kan utgöra explosionsfara

2024-06-15
Det finns tusentals småhus i Sverige som har oljetank (cistern). Det är viktigt veta att villaägare med cistern ansvarar för att cisternen inte påverkar miljön.

Så kan ske om cisternen läcker till exempel på grund av rost. En dålig cistern kan även utgöra brand- eller explosionsfara. Vid utsläpp kan mark, vatten, växter och djur skadas. Då är fastighetsägaren ofta ansvarig för eventuell sanering, vilket kan innebära stora kostnader. Även små läckage kan vara allvarliga och få tråkiga effekter. För att skydda mark och vatten mot föroreningar, måste cisterner kontrolleras regelbundet.

Regler om cisterner finns bland annat i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor. Andra regler finns i myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor. Föreskrifterna innehåller detaljerade bestämmelser om hur cisternerna ska vara utformade, hur de ska installeras och skötas samt om kontroller. Cisterner som finns inom fastställda vattenskyddsområden omfattas av särskilda regler.

Förutom installationskontroll efter avslutad tillverkning och kontroll efter skada, reparation eller ändrade driftsförhållanden, är det framförallt återkommande kontrollskyldigheten som kan upplevas som betungande för en fastighetsägare. Vid denna återkommande besiktning kontrolleras om cisternen är hel eller om det finns skador på den och säkerställs funktion och säkerhet. Något förenklat gäller att cisterner ska besiktigas med olika tidsintervall beroende på var de är placerade och cisternens korrosionsskydd. Besiktningsmannen ska utfärda kontrollrapport efter utförd besiktning.

Cisterner och rörledningar till dessa som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cisterner som tagits ur bruk ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Skadestånd

Fastighetsägare med oljecisterner skall tänka på det skadeståndsansvar som kan åläggas dem enligt miljöbalken. Fastighetsägare har enligt miljöbalken ett närmast strikt skadeståndsansvar för mark- och vattenföroreningar som orsakats av exempelvis en läckande oljetank. Eventuellt kan dock fastighetsägarens försäkring täcka skadeståndsansvar. För att slippa diskussion med försäkringsbolaget bör dock fastighetsägaren tillse att cisternen vårdas och kontrolleras annars kan det i slutänden bli dyrbart.

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.