Efterlängtad skattereduktion för el från solceller

2024-06-16
Har du solcellspaneler på villataket eller ett vindkraftverk på din tomt och producerar egen el? Då har du möjlighet få skattereduktion på upp till 18 000 kronor per år.

För att göra det lättare för det växande intresset att investera i produktion av el från förnybara energikällor för egen förbrukning infördes den 1 januari 2015 en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Detta innebär att du som har solceller får skattereduktion för överskottsel som levereras ut på elnätet.  För mikroproducenter innebär skattereduktionen en möjlighet att få göra avdrag med 60 öre per kilowattimme (kWh) för all elenergi som matas in till elnätet. Maximalt avdrag är 18 000 kronor per år.

När du producerar egen förnybar el i liten skala kallas du för en mikroproducent av förnybar el. Med förnybar el avses elektrisk kraft som framställs framförallt från sol, vind och vatten. Utgångspunkten är alltså att du i första hand tillverkar elektricitet för eget bruk. Om du produ-
cerar så mycket el att det blir ett överskott matas det automatiskt in till elnätet.

Rätt till skattereduktion har du som:

  • Framställer förnybar el i en och samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget. Det vill säga inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
  • Har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten.
  • Har anmält till sitt elnätsföretag att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.
  • Möjligheten till skattereduktion ges till privatpersoner och företag. Företag får däremot endast skattereduktion om skattereduktionen uppfyller villkoren för att anses vara stöd av mindre betydelse.

Underlaget för skattereduktionen:

  • Underlaget för själva skattereduktionen är den mängd förnybar el som levererats in på elnätet under kalenderåret, dock högst så många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under det året.  Den egna förbrukningen måste således vara minst lika stor som de antal kilowattimmar man får skattereduktion för.
  • Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar och är ni flera som delar på elnätsabonnemanget och framställer samt matar in el i samma anslutningspunkt, ska underlaget fördelas lika. Skattereduktionen betalas ut i samband med skattedeklarationen.
  • Målet med skattereduktionen är att det ska medföra bättre villkor för solcellsägare samt bidra till ett högre värde för de överskottsproduktion som uppstår vid mikroproduktion av förnybar el. Intresset för solcellsanläggningar kommer sannolikt att öka under 2015 till följd av de nya reglerna.

Källa: Skatteverket

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.