Besked – ny lag inom ett år

2024-06-15
Det händer mycket nu inom enskilt avlopp. Bland annat har Regeringen gett besked om att en ny lagstiftning för små avlopp kommer att finnas inom ett år. Boverket kommer att göra en marknadskontroll av Sveriges minireningsverk och slamavskiljare. Fler kommuner driver kretsloppsprojekt och kanske blir det mer vanligt att se upphöjda mark- och infiltrationsbäddar.

Under en avloppskonferens i Karlstad för några veckor sedan var intresset rekordstort. Bland annat Havs- och Vattenmyndigheten och Boverket var på plats, men även många kommuner och många inom branschen.

Regeringen vill nu se en ambitionshöjning både från landets kommuner och fastighetsägarna gällande enskilda avlopp så att målet ”ingen övergödning” kan uppnås.

Caroline Dickson, respresentant för Miljö- och energidepartementet informerade om att de räknar med att det finns en ny lagstiftning för små avlopp inom ett år. Lagen kommer delvis att utgå från det första förslaget som kom år 2013 och mycket av det som är dagens allmäna råd kommer snart att bli lagstiftning.

Vad kommer lagen att innebära?

– De vill minska otydligheten och göra lagen mer förutsägbar. Förslag som däremot kräver mer utredning är exempelvis avgiftssystem för kretslopp och avloppsdeklarationen. De säger inte att de har avvisat förslagen, utan att de behöver utreda mer vad det skulle kunna innebära. Recipientskatten har de i dagsläget inga planer att gå vidare med, berättar Astrid Grinell från VA-guiden som var på plats.

Hur kommer lagen att påverka fastighetsägarna i praktiken?

– Det kommer bli lättare att göra rätt som fastighetsägare, men det handlar också om mer vägledning till kommunerna inom avloppsområdet. Genom vägledning så hoppas regeringen att det blir mer likartat runt om i landet så fastighetsägare kan förvänta sig mer likartade krav, oavsett var man är i landet.

Får inte kommunerna bra information idag?

– Det saknas idag en tydlighet för kommunerna hur man ska tolka de allmänna råden om exakt vilka förutsättningar som ger de olika skyddsnivåerna för miljö och hälsa. Det är Länsstyrelsens uppgift att vägleda kommunerna, men detta har man inte lyckats med. Så tillsammans med ny lagstiftning kommer det ges ut en ny vägledning från Havs- och Vattenmyndigheten.

Boverket informerade om att de kommer att göra en marknadskontroll av produkter som säljs i Sverige för att se att dessa lever upp till kravet om CE-märkning. Huruvida kontrollen kommer att leda till informativa eller skarpa åtgärder beror på allvarlighetsgraden. Stora brister kan leda till försäljningsförbud.

En produkt kan aldrig utges för att vara CE-godkänd.

Något som kan tyckas märkligt är att ett minireningsverk inte alltid kan CE-märkas. Om produkten däremot uppfyller byggproduktförordningen och inte är CE-märkt så får den inte säljas. Det innebär att en produkt som inte omfattas av byggproduktförordningen får säljas utan CE-märkning, men inte den som uppfyller den och saknar CE-märkning. Det handlar dock om ett väldigt litet antal minireningsverk som faktiskt inte behöver CE-märkas.

Är det betydande skillnad mellan produkterna?

– Genom CE-märkningen är det sedan 2013 lättare att jämföra produkternas prestanda. Det som hände när CE-märkningen och Byggproduktförordningen kom igång för enskilda avlopp var att alla produkter kunde testas utifrån samma standard. Innan då det fanns flera sätt att testa var det svårare att jämföra. Det viktiga är att komma ihåg att CE-märkning inte handlar om något godkännande. En produkt kan aldrig utges för att vara CE-godkänd.

Hur väljer man mellan två produkter som båda är CE-märkta?

– Det man kan se i CE-märkningen är vilken som enligt testet renar bäst, vilket ofta är en av grunderna till varför man väljer en produkt över en annan. Behöver man en produkt som renar 90 procent av fosfor om man bor i ett område md hög skyddsnivå för miljö? Andra delar som ska spela in innan köp är också hur mycket skötsel som krävs, hur stor kostnaden är och om den kommer att godkännas av kommunen. Är den till exempel svår att slamsuga eller kräver väldigt mycket skötsel kan kommunen säga nej, säger Astrid.

För den som är intresserad och vill veta mer om CE-märkningen tipsar Astrid om att besöka Boverkets hemsida där mer djupgående information finns.

VA-guiden kommer senare i vår att släppa en uppdaterad produktöversikt. Den ska hjälpa fastighetsägarna i val av produkt och även kommunernas handläggare att veta vilka produkter som finns på marknaden.

– Den har gjorts med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten, säger Astrid som poängterar att det är en oberoende översikt som inte har betalats av någon i branschen.

Det är vissa som propagerar för ”två ledningar ut”, vilket är en ripoff från ”två hål i väggen”.

På konferensen presenterades även flera projekt från olika kommuner inom små avlopp, där fler driver kretsloppsprojekt och vill att fastighetsägare källsorterar sitt avlopp. Detta görs bäst genom att installera vakuumtoaletter för att kunna separera avfallet från toaletterna i en sluten tank. Detta för att kunna hämtas av lokala jordbrukare som sprider det på åkrarna. Det är en utmaning att få fastighetsägare att släppa sin vattenspolande toalett, men det kommer aldrig bli ett mål att man ska ha torrdass inomhus. Det framhålls istället att man behåller en porslinstoa så det ser likadant ut. Skillnaden är endast att den spolar mindre mängd vatten.

– Vi tycker att det är en spännande utveckling som sker. Det är fullt möjligt att badrummet kan se ut precis som det gör idag. Dagens kretsloppslösningar är inte lika omvälvannde som de kanske varit förut, så vi är positiva.

Har man en annan fungerande lösning men ändå vill ha kretslopp, handlar det oftast om att ändra vägen från toaletten ut i backen.

– Det är vissa som propagerar för ”två ledningar ut”, vilket är en ripoff från ”två hål i väggen”. En med BDT-vatten och den andra med klosettvatten. Det vi ser hos de som har sommarstugor är att de där tar hand om sitt eget slam eller latrin och komposterar på sin tomt. Det är fullt möjligt att göra om ledningsdragningen i befintliga hus till två ledningar och därmed uppnå kretslopp tillsammans med en uppdaterad avloppslösning utomhus.

Temat på konferensen var vatten- och avloppsfrågor i ett förändrat klimat. SGU berättade om grundvattnet och om det finns risker för markbaserade avlopp i framtiden. De säger inte att det kommer att bli en generell höjning av grundvattnet förutom i Sveriges nordligaste delar. Där kan det vara bra för kommunerna att vara mer aktsamma på markbaserade lösningar. I södra Sverige sjunker snarare grundvattennivån. Det kan ge problem med dricksvattenbrunnar som kan sina från tid till tid. Generellt i landet kommer det varken bli en höjning eller sänkning, däremot tillfälligt höjas eller sänkas flera gånger under året. Då kan det bli vanligare att man behöver anlägga en upphöjd infiltrations- eller markbäddslösning.

– Genom att ha en upphöjd lösning så kan det vara svårt att nyttja den markbiten, då är ett tips att skapa en vacker äng genom att plantera blommor. Då är den riktigt vacker under sommarhalvåret, tipsar Astrid Grinell.

 Illustration i toppen : Camilla Bengtsson/prab

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.