Säkra hem och hälsa från osynlig skadegörare

2024-06-16
Höga radonvärden är något vi alla följt debatter och informerats om genom åren. Trots detta är det många som inte tar problemet på allvar och säkrar sin boendemiljö.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet uran sönderfaller. I Skandinavien har vi en berggrund som tillhör en av de äldsta på jorden och som tack vare ett växlande väderklimat eroderats och spritt sitt uranrika stoff över hela den skandinaviska landsarealen. Därutöver har uran en halveringstid på runt 4 miljarder år vilket innebär att bildandet av radon inte på något sätt kommer att försvinna eller avta inom en överskådlig framtid för vår del.

Radongasen varken smakar, luktar eller syns vilket göra att dess inverkan inte känns alltför påtaglig i vardagens angelägenheter varför många också skjuter upp, glömmer eller ignorerar problemet. Det är inte radonet i sig som är skadligt utan sönderfallet av gasen i små metallatomer som vid inandning fastnar i lungor och luftvägar.  Särskilt utsatt är man om man är rökare där risken för att drabbas av radonorsakad lungcancer är 25 gånger större än för icke-rökare. Ju mer tid man spenderar i miljöer med höga radonhalter i luften desto mer ökar risken att hälsan påverkas negativt på lång sikt.

Sveriges riksdag har som miljömål att alla bostäder i landet skall ha en radonhalt under 200Bq/m3 år 2020 vilket anses vara en forskningsförankrad säkerhetsgräns för gasen hälsopåverkan. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten finns det minst 500 000 bostäder som har radonhalter över gränsvärdet och i vissa fall kan värdena vara svindlande höga, uppemot 80 000 Bq/m3.

Radonklocka

Radonklocka

Trycket på Sveriges kommuner att öka tillsynen av bostäder ökar men strålskyddsmyndigheten rekommenderar att man själv tar sitt ansvar som villaägare och genomför en mätning . Att mäta är både enkelt och billigt och skall utföras under eldningssäsong för att vara tillförlitlig. Mätningen skall pågå under minst 2 månader för att få ett bra genomsnittligt värde och det vanligaste sättet att mäta är att beställa hem radondosor som placeras ut i hemmet.  Dessa registrerar radonhalterna och efter slutförd mätningsperiod skickas de in till laboratorium för analys.

Det finns i huvudsak tre källor till radon som du som husägare kan vara uppmärksam på för att få en indikation till hur just din radonsituation ser ut. Den första och största källan är markradon. Radonet kommer då in i huset via läckor från exempelvis golvsprickor, golvluckor, rens- och golvbrunnar samt runt vatten- och avloppsrör. Ibland räcker det med att täta dessa källor men i många fall krävs det att man installerar en radonsug eller anlägger en radonbrunn. Radonet kan även komma från byggnadsmaterial vilket gäller äldre hus där man använt blåbetong i byggnadsprocessen.  I dessa fall kan någon typ av frånluftssystem installeras för att förbättra ventilationen i hemmet. Tänk på att dessa system kan kombineras med anläggningar som tar till vara på värmen i frånluften och kan bidra till en mer kostnadseffektiv uppvärmning. Idag finns även tapeter och tätskikt man kan använda vid renovering som är tillverkade i syfte att reducera radon vilket kan vara ett väldigt bra komplement. Den sista källan är vatten. Har du kommunalt vatten förekommer generellt sett väldigt låga halter, men har du en egen brunn kan det vara värt att göra en mätning. Viktigt att komma ihåg är att höga radonhalter i vatten också kan vara orsaken till höga radonhalter i inomhusluften då stora mängder tränger ut i luften genom vattnet. I dessa fall kan en radonavskiljare som effektivt luftar vattenet vara en lösning.  Är du orolig över radon så kan du få mer information på stralskyddsmyndigheten.se samt på boverket.se där det finns en komplett radonguide.

Ansöka om bidrag?

  • Från och med 1 januari i år går det inte längre att ansöka om bidrag för radonsanering efter beslut från regeringen.

När är det bra att mäta?

  • Om jag har egen brunn
  • Om jag köper nytt hus
  • Om jag bygger om eller bygger till
  • Förändrar ventilationslösningen i huset
  • Bor i området mer kända höga radonhalter i marken (information finns kommunen)

Tänk på!

  • Radonåtgärder beviljas rotavdrag så passa på så länge möjligheten till avdrag finns!