Avloppsnytt

2024-06-15
Är du nyfiken på vad som händer i avloppsvärlden? Vi rapporterar från konferensen ”Avloppsrening nu och i framtiden”.

Fokus på fosfor

I Sverige har frågan om det livsnödvändiga grundämnet fosfor kommit att få en central betydelse i debatten kring hur vi hanterar avloppsslam på ett hållbart sätt.
Fosforn är en ändlig resurs som är svår att ersätta inom jordbruket och den listas idag som ett bristämne av EU. Dessutom orsakar fosfor övergödning, bland annat i Östersjön.
Därför finns det ett stort intresse att filtrera och återvinna ämnet ur slam från avlopp.
– 75 procent tas inte tillvara och det håller inte om vi ska ha ett effektivt företagande och ett hållbart jordbruk, säger Peter Wallenberg, mark- och växtagronom på LRF, där man arbetar för att försöka lösa kretsloppsfrågan.
Även Gunno Renman, professor i mark- och vattenresurser vid KTH, uttrycker oro för tillgången på grundämnet:
– Man kan raljera och säga att fosforn inte är något problem, men om vi bara rent teoretiskt tittar på hur mycket fosfor alla små avlopp i Sverige producerar är det faktiskt 700 ton per år.

Fosforåtervinning med aska

Umeå universitet är ett av tre lärosäten i Sverige där forskare försöker designa aska för att återvinna ämnen som fosfor och kväve ur avloppsslam. Experimenten går ut på att atomerna från grundämnena plockas ut och fixeras i samband med att avfallet förbränns.
– All energiåtervinning är materialförändring och det vi gör är att försöka bygga den aska vi vill ha med hjälp av olika tekniker och organisk kemi, säger Nils Skoglund, forskningsingenjör vid Umeå universitet.
Enligt honom går det att arbeta med både för lite och för mycket syre vid förbränningen och man kan även separera fosforn från tungmetaller och andra skadliga ämnen i slammet.

Morsa-modellen

I Norge pågår sedan tolv år tillbaka ett forskningsprojekt där man följer cirka 6 000 minireningsverk i drift. Tor Gunnar Jantsch, ledare för kompetensorganet Driftsassistansen, berättar att studien bland annat lett fram till att man börjat utbilda servicepersonal, inspirerade av det tyska testinstitutet PiA. Dessutom finns det planer på att låta slamtömmaren fungera som tillsynsman, för att göra systemet mer kostnadseffektivt.

Ett konstverk? Nej, bara en förbränningsanläggning i Wien designad av den österrikiske formgivaren Friedensreich Hundertwasser – mannen bakom det berömda bostadshuset Hundertwasserhaus.

Ett konstverk? Nej, bara en förbränningsanläggning
i Wien designad av den österrikiske formgivaren Friedensreich Hundertwasser – mannen bakom det berömda bostadshuset Hundertwasserhaus.

Tester i Tyskland

PiA i Tyskland är Europas största ackrediterade testinstitut för avloppsreningsteknik. Här testar man olika typer av system mot reningskrav runtom i världen. Projektet har sin upprinnelse i en kontroll av cirka 20 000 små avlopp som utfördes i Tyskland under 90-talet, där det visade sig att många av avloppen var för gamla eller uttjänta. För att säkra kvalitén på utflödet har man därför tagit fram ett system med nationell och teknisk standard för konstruktion, installation, bruk och underhåll av små avlopp.
PiA har idag ett stort globalt nätverk och samarbetar bland annat med myndigheter och departement i frågor som rör små avloppsanläggningar.

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.