Gott vatten kan vara skadligt

2024-04-19
Vatten är vårt viktigaste livsmedel, därför är det viktigt att det vatten vi dricker håller god kvalité. Att bara titta, smaka och lukta på vattnet säger faktiskt inte så mycket som man kanske tror. Vatten som smakar friskt och gott kan vara skadligt och grumligt brunt vatten kan vara helt ok.

För dig med egen dricksvattenbrunn är det en god idé att göra ett dricksvattenprov vart tredje år för att se vilka eventuella problem som just du har. Du kan genom att kryssa en ruta på formuläret se till att provsvaren även skickas till kommunen. Då får kommunen en stor hjälp om de rådande dricksvattenkvalitén i området samt att de kan hjälpa dig att tolka informationen i provsvaret.

Man kanske kan tro att man kan se på vattnet, eller känna på smak och lukt om det är bra eller dåligt men det hänger inte alls ihop. Vattnet kan smaka jättefriskt och gott men ändå vara farligt. Sedan kan det se grumligt ut och kanske lukta av svavel men vara helt ok att dricka, så det är åt båda hållen.

För mycket av de vanligaste föroreningarna i vatten, exempelvis järn och mangan, gör kanske att vittvätten inte blir vit och ger missfärgningar på toa och handfat. Som dricksvatten kan det vara helt ok, men det kan däremot bli en teknisk anmärkning.

Det finns olika typer av anmärkningsgrader beroende på om det är hälsomässiga, eller tekniska som påverkar ledningar i huset, men också rent estetiskt. Man kanske inte vill dricka brunt eller starkt luktande vatten.

De vanligaste föroreningar i vattnet som kan vara skadliga för oss är bakterier. Man kan även bli sjuk av naturliga förekomster av mineraler i vatten exempelvis arsenik och uran. Barn är mer känsliga och där finns fler parametrar för dålig hälsoutveckling. Exempelvis kan för mycket fluor orsaka benskörhet.

Om det visar sig att vattenkvalitén brister, så behöver man ta tag i de som är hälsomässiga först. Finns bakterier då behöver man kalla dit en expert för att ta reda på om en avloppsanläggning kanske ligger för nära eller om ett rör gått sönder.

Kontrollera brunnens svaga punkter. Är konstruktionen tät? Det kan många gånger räcka att bli av med problemen genom olika tätningsåtgärder i brunnen. Om det är mer tekniska eller estetiska anmärkningar kan man välja själv om man vill slippa brunt järnsmakande vatten.

För att borra efter dricksvatten så måste man vara certifierad. Så en certifierad brunnsborrningsfirma kan man vända sig till för att se vad de har för expertis. De brukar vara väldigt kunniga.

Tänk på att: Bara lukta eller smaka på vattnet räcker inte för att avgöra om det är säkert att dricka och använda. Utfällningar av till exempel järn, kalk, mangan och koppar påverkar ibland disk- och tvättmaskiner, varmvattenberedare, badrumsutrustning och tvätt. Det kan bli dyrt.


Vilken vattenrening?

För att komma till rätta med problem med kemiska ämnen i vattnet behöver man ibland installera filter. Så kallade patronfilter används bland annat för att avskilja partiklar och för att förbättra lukt och smak. Tänk på att de kan behöva bytas ofta. Efter en till flera veckor kan de bli ohygieniska på grund av bakterietillväxt i filtermaterialet. Kontakta fackkunniga filterleverantörer för att diskutera vad som är lämpligt.

Om dricksvatten måste renas på grund av höga halter av uran eller andra naturligt förekommande radioaktiva ämnen kommer dessa att koncentreras i filtermassan vilket kan medföra problem med strålning. För att undvika strålningen brukar filterutrusningen placeras där man normalt inte befinner sig, skilt från bostadsutrymmen. När filtermassan ska bytas ut kan den vara så pass radioaktiv att massan måste tas omhand på särskilt sätt. Statens Strålskyddsinstitut kan ge mer information om hälsoeffekter och omhändertagande av radioaktiva filtermassor.

När kvaliteten på dricksvattnet behöver åtgärdas är nästa steg att ta reda på vilken sorts rening som är aktuell.

Så här kan det gå till vid val av reningsutrusning:

 • Mängden vatten som ska behandlas uppskattas eller beräknas
 • Förutsatt att en pumpanordning finns, omsätts brunnens vatten minst två gånger. Därefter tas ett vattenprov. Vattenanalysen ska omfatta både mikrobiologisk och kemisk kvalitetsbedömning.
 • Använd analyssvaren för att göra en bedömning om rening är nödvändig och praktiskt möjlig för att uppnå god vattenkvalitet. Analyslaboratorier eller vattenreningsföretag kan i de flesta fall bistå med hjälp i bedömningen.
 • Grunduppgifter angående vattenmängd och kvalitet lämnas till några olika vattenreningsfirmor.
 • Teknisk-ekonomisk värdering görs av lämnade uppgifter innefattande bland annat utrusningens omfattning och mått.
 • Efter installation och driftstart är det viktigt med förnyad kvalitetskontroll efter en viss tids körning, cirka tre månader är lämpligt.

Läs mer:

 • Allmän information: Miljöförvaltningen i din kommun.
 • Geologiska och tekniska förhållanden: Sverige geologiska undersökning (SGU) sgu.se
 • Dricksvattenkvalitet: Livsmedelsverket livsmedelsverket.se
 • Vattenanalyser: Vänd dig till ett ackrediterad laboratorium för vattenanalys.
 • Tekniska problem: Svenska Brunnsborrares Branschorganisation Geotec. geotec.se
 • Sveriges Avanti-borrare Förening avantisystem.se

Foto: Bigstock

RELATERADE ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.