Ny vägledning ska minska godtyckliga bedömningar

2024-06-15

Miljöbalken är tydlig. Utsläpp av avloppsvatten utgör miljöfarlig verksamhet och ska därför avledas och renas. Så långt inga problem. Men i verkligheten, hos småhusägare runt om i landet med enskilt avlopp, har tillämpningen av kraven inneburit stora bekymmer, både praktiska och ekonomiska.

Även landets kommuner, som är tillsynsmyndighet med uppgift att se till att kraven på tillräcklig rening efterlevs, har varit osäkra om hur lagar och förordningar ska tillämpas.
Miljöbalken är som sagt tydlig, den kräver att varje fastighet ska ha lämpliga avloppsanordningar att rena fosfor, kväve och organiskt material och därmed förhindra utsläpp i sjöar och vattendrag.

Katarina Knutsson, redaktör för små avlopp på VA-guiden.

– Ansvaret att avloppsanläggningen inte innebär risk för hälsa eller miljö ligger tungt på varje enskild fastighetsägare. I Sverige finns dock ingen särskild lag som reglerar specifikt enskilda avlopp, säger Katarina Knutsson, redaktör för små avlopp på VA-guiden.
Det som finns är allmänna hänsynsregler och allmänna råd från Havs- och vattenmyndigheten. Tillämpningen av dessa råd, vägledningar och riktlinjer har öppnat upp för tolkning. Det i sin tur har gjort det svårt för både fastighetsägare och tillsynspersonal på kommunerna att veta vad som gäller.
Lagen säger till exempel att man inte ska ställa högre krav än miljön kräver. Den säger också att en rimlighetsavvägning ska göras i varje enskilt tillsynsärende. Det vill säga, hänsyn ska tas till nyttan av skyddsåtgärder i förhållande med dess kostnader. Att de allmänna råden dessutom varit gamla och därmed inte tekniskt uppdaterade, har gjort dem än mer irrelevanta och svårtolkade.
– Det har verkligen spretat ute bland landets kommuner. De har jobbat väldig olika. Vissa har gått fram ganska hårt i sin myndighetsutövning kring enskilda avlopp, andra har haft alldeles för lite tillsyn. Samtidigt måste man ha klart för sig att det är väldigt olika förutsättningar mellan landets kommuner, dels geografiska, dels ekonomiska. Lagstiftningen är dessutom svår och komplex, så det är ingen enkel hantering, säger Katarina Knutsson.

Just därför är ett nationellt underlag för samsyn och likvärdiga bedömningar något som många kommuner efterlyst. Flera har påpekat svårigheten att göra en rimlig bedömning i varje enskilt fall.
Behovet av en vägledande och tillgänglig praxis har alltså varit skriande. För att om möjligt råda bot på problemet publicerade Havs- och vattenmyndigheten en ny vägledning för ansökan och anmälan av små avloppsanläggningar senhösten 2019.
– Det tillkommer hela tiden ny kunskap och nya domar. Det gör att vägledning för tillsyn och krav kontinuerligt behöver uppdateras. Det handlar om att ge kommunerna stöd till en rättssäker och effektiv prövning, som ger förutsättningar för likvärdiga bedömningar över hela landet, säger Åsa Gunnarsson, utredare Miljöprövningsenheten på Havs- och Vattenmyndigheten.

Då är frågan hur har den nya vägledningen tagits emot? Har den gjort någon skillnad?
– Ja, absolut, det tycker jag. Den har varit efterlängtad. Nu finns det tydliga anvisningar om prövningen av enskilda avlopp som följer handläggningsprocessen. Vi har något konkret att hålla oss till, säger Arne Karlsson, handläggare enskilt vatten och avlopp på miljöförvaltningen Uppsala kommun.
Nu är det bara att hoppas att landets fastighetsägare med enskilda avlopp blir lika nöjda, att inte många som hittills behöver känna sig godtyckligt överkörda.

Frågor om små avlopp:

VA-guiden erbjuder information på www.avloppsguiden.se
Här finns samlad kunskap och oberoende information om enskilt avlopp.
Bland annat:

1. Planera noggrant och i god tid. Ta alltid in flera offerter och jämför.
2. Välj ett så stort uterum som möjligt. Det kan vara dyrt att ändra i efterhand.
3. Få tips och råd från grannar och vänner med uterum som du gillar.
4. Hör med bygglovsavdelningen i din kommun om vilka tillstånd du behöver.
5. Rot-avdrag gäller för tillbyggnader till huset, dock ej till fristående byggnader.

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.