Regeringen vill öka takten

2024-06-16
Av Sveriges enskilda avloppsanläggningar så har idag cirka en kvarts miljon ingen eller dålig rening av avloppsvattnet. Åtgärdstakten av att byta ut och uppgradera dessa går idag alldeles för långsamt, mer behöver göras. Därför tillsätter nu regeringen en utredning för att öka takten.

Bara 10 procent av alla hushåll i Sverige har små avlopp, men sammantaget släpper de ut lika mycket övergödande och smittspridande ämnen som de 90 procent av hushållen som är anslutna till kommunala reningsverk.
Utsläpp av orenat avloppsvattnet kan förorena dricks- och badvatten, skada människors hälsa och ge dålig lukt. Orenat avloppsvatten bidrar också till övergödningen och syrebrist i våra sjöar, vattendrag och hav.

I nuläget åtgärdas bara mellan en och tre procent av de bristfälliga anläggningarna varje år. Det innebär att det skulle ta flera decennier innan de är åtgärdade. Därför tillsätter nu regeringen en utredning med fokus på att öka åtgärdstakten av bristfälliga avlopp.

Utredningen kommer att bestå av tre uppdrag: föreslå åtgärder som ökar åtgärdstakten för små avlopp, se över ansvarsreglerna för vatten och avlopp samt föreslå vilken myndighet som ska vägleda tillsyn.

Åtgärder för att rena de små avloppen minskar risken för algblomning både lokalt och i Östersjön. Dessutom blir vattenkvalitet förbättrad med fler godkända badplatser som följd.


Utredningens tre delar

 1. En utredare ska lämna förslag på styrmedel som kostnadseffektivt kan öka åtgärdstakten för små avlopp. Utredaren ska också föreslå hur näringsämnena från små avlopp kan tas tillvara som en resurs.
 2. Utredaren ska se över hur lagen om allmänna vattentjänster kan ändras så att det inte alltid är kommunen som ska ansvara för vatten och avlopp i ett verksamhetsområde. Ibland blir det billigare både för kommunen och för fastighetsägarna att fastighetsägarna går samman och skapar en så kallad gemensamhetsanläggning. Som lagen ser ut idag saknas incitament för fastighetsägarna att ordna VA genom samverkan mellan fastighetsägarna. En mer flexibel lagstiftning kan ge mer optimala och kostnadseffektiva lösningar både för fastighetsägaren och för kommunen.
 3. Utredaren ska också ge förslag på en central tillsynsvägledande myndighet. I dag finns ingen utpekad myndighet som kan ge tillsynsstöd i frågan om tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster till kommuner och länsstyrelser.Utredningen pågår till den 28 februari 2018.

Sverige har idag 16 miljökvalitetsmål. Sju av dessa påverkas av utsläpp från små avlopp

 • begränsad klimatpåverkan,
 • giftfri miljö,
 • ingen övergödning,
 • levande sjöar och vattendrag,
 • grundvatten av god kvalitet,
 • hav i balans
 • levande kust och skärgård,
 • god bebyggd miljö

  Läs mer : Regeringen

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.