Vilken avloppslösning?

2024-06-15
Är ditt hushåll inte anslutet till det kommunala avloppssystemet? Då kan många faktorer avgöra vilken avloppslösning som passar bäst, som tillgång till plats, kostnader, skötselbehov och krav på rening.

Det finns olika lösningar för att rena avloppsvattnet. Ofta leds det först till en slam­avskiljare som fångar upp större par­tik­lar. Där­efter måste det renas i en re­nings­anlägg­ning. Olika lösningar som finns idag är infiltration, markbädd, extra fosforrening, sluten tank för WC, torrtoalett och minireningsverk.

Vilken lösning du kan välja beror på vilka reningskrav som ställs av hushållens avlopp på den plats där du tänkt göra anläggningen. Varje plats är unik och prövning måste därför ske i varje fall. Det beror på att olika platser är olika känsliga för påverkan av avloppsvatten. Det kan vara normal eller hög skyddsnivå. Det är till exempel högre reningskrav om avloppet ska anläggas nära en en sjö eller ett vattendrag.

Men innan du börjar planera för en egen anläggning så kan det vara smart att kolla med dina grannar och se om ni kan anlägga en gemensam avloppsanläggning. Det kan ofta vara fördelaktigt, då ni till exempel lättare kan hitta den miljömässigt bästa platsen och dessutom kan hålla ner kostnaderna.


Hur påverkar avloppet miljön?

  • Näringsämnena kväve och fosfor övergöder vattendrag, vilket leder till igenväxning, algblomning och minskad mångfald.
  • Organiskt material orsakar syrebrist och lukt i vatten.
  • Smittämnen kan förorena brunnsvatten och vattendrag så att vi eller djur blir sjuka.
  • Nitrat, andra salter och kemikalier från avlopp kan göra dricksvatten otjänligt som dricksvatten.

Tips!

Avloppets näringsämnen finns främst i toalettavfallet. Det kan bli värdefull växtnäring i lantbruket!


Foto: Bigstock

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.