Alla svaren du som villaägare vill ha

Redaktion

Vilket parti har den bästa politiken för Sveriges villaägare? Nedan kan du ta del av samtliga riksdagspartiers svar på frågorna som du som villaägare vill veta.

Fråga 1

En fråga som engagerar landets småhusägare gäller fastighetsskatten. Den nuvarande avgiften är 0,75 procent av taxeringsvärdet, högst 8425 kronor. Men vi ser nu förslag att höja både skattesats och tak. Hur ser ni i ert parti på just den här frågan?

Vi har inga förslag på att förändra.

Vi tycker att det är oroande att stora delar av såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet vill höja skatten för landets villaägare. Moderaterna kommer att motsätta sig alla försök att återinföra fastighetsskatten och förslag om förändringar av fastighetsavgiften som syftar till att öka skattebördan.

Planerna som delar av Socialdemokraterna lyfte 2021 om ett återinförande av fastighetsskatten är orimlig. Vi står bakom dagens system med en kommunal avgift och vi ser i dagsläget ingen anledning att höja vare sig skattesats eller tak.

Bostäder är idag för lågt beskattade. Miljöpartiet vill i första hand se över beskattningen av kapital och tillgångar för att skapa ett enhetligt system som möjliggör progressiv beskattning. Innan ett sådant system är på plats vill vi införa ett golv och höja taket för fastighetsavgiften.

Vänsterpartiet vill komplettera dagens fastighetsavgift med en statlig fastighets- skatt. Skatten ska tas ut med 1,5 procent på den del av taxeringsvärdet som överstiger 5 miljoner kronor och med 2,5 procent på den del av taxeringsvärdet som överstiger 7 miljoner kronor. Vi föreslår också att dagens begränsningsregel, som innebär att pensionärer inte ska behöva betala mer än 4 procent av sin inkomst i avgift, utökas till att omfatta alla.

Centerpartiet kommer inte att medverka till någon ändring av fastighetskatten då det minskar incitamentet för att bygga till och underhålla befintligt husbestånd, vilket dessutom skulle påverka samhällsekonomin i stort. Det är varken en åtgärd som skulle stimulera landsbygden eller minska klyftorna mellan stad och land, och det skulle innebära en skattehöjning som slår hårt mot vanligt folk med vanliga inkomster.

KD var drivande i arbetet med att avskaffa fastighetsskatten 2008. Istället infördes en fastighetsavgift. Vi säger starkt nej till en återinförd fastighetsskatt. För oss är det viktigt att fastighetsavgiften inte heller höjs, den ska inte fungera som en fastighetsskatt i förklädnad.

Vi har inga planer på att återinföra fastighetskatten eller höja skatten för fastighetsägare. Det skärpta amorteringskravet måste bort. Särskilt i större städer, där bostadspriserna är högre, innebär kombinationen av det skärpta amorteringskravet och bolånetak att många hindras från att äga sitt boende. Skatten på försäljning av bostäder måste sänkas.

Fråga 2

Alla hushåll, i synnerhet alla villahushåll, chockades av vinterns extrema elpristoppar. Vad ser ni för lösningar, kortsiktigt och långsiktigt, så att vi får mer förutsägbara elräkningar under kommande år?

Vi behöver bygga ut kapaciteten i elnätet, därför tredubblar vi investeringarna i stamnätet och arbetar för halverade ledtiderna i byggandet av nya nät. Elproduktionen behöver också öka genom utbyggnad av förnybara energikällor. Även energieffektivisering och energilagring blir en viktig del.

På kort sikt förslog Moderaterna att elskatten skulle slopas för alla i Sverige. Regeringens förslag träffar knappt hälften av alla hushåll. På längre sikt är det viktigaste att vi stabiliserar och ökar produktionen. Vi har därför lagt fram flera skarpa förslag, bland annat om kärnkraftens utveckling.

Nedläggningen av kärnkraft i södra Sverige har lett till högre elpriser. På grund av detta och regeringens sena agerade är det också bråttom att kompensera drabbade. Därför stöder vi förslaget om elbidrag till hushållen, även om vi hellre ser att man sänker elskatten, permanent. På sikt behövs satsningar på bland annat framtidens kärnkraft.

Miljöpartiet vill satsa stort på billig elproduktion som går att bygga snabbt. Då är havsbaserad vindkraft den bästa vägen framåt. Vidare vill vi fortsätta ge stöd för att använda solenergi, något som har potentialen att sänka hushållens elpriser drastiskt på årsbasis. Vi vill också gå fram med stora satsningar på energieffektivisering. För hushåll som använder el för uppvärmning, vill vi ge stöd för konvertering till fjärrvärme, bergvärme eller effektiv värmepump. Detta kommer spela stor roll!

För att säkra en god tillgång på el till ett rimligt och förutsägbart pris behöver utbyggnaden av elkablar till Europa omedelbart stoppas liksom planerna på ett enhetligt pris i EU. Omfattande statliga investeringar behövs i stamnätet för att öka överföringskapaciteten från norra till södra Sverige. Hushållen ska inte bli stående med notan när elnätet byggs ut, samtidigt som elföretagen stoppar vinsterna i egen ficka när svensk billig el exporteras.
Det behövs kraftig utbyggnad av havsbaserad vindkraft, framförallt i södra Sverige, kopplat till vätgasproduktion nära vindkraftsanläggningar, tillsammans med en mer effektiv tillståndsprocess för att klara elförsörjningen framåt. Vi behöver också utveckla lagringskapaciteten för vätgas för att på så sätt jämna ut toppar och dalar i elförsörjningen under året. Även tillgänglig kraftproduktionen i anslutning till storstäder behövs.

Centerpartiet vill se flera åtgärder på energiområdet. Vi vill införa skattelättnader för att öka energieffektiviseringen runtom i landet, ett utbyggt elnät och mer satsningar på vind- och solkraft. Sverige behöver även bli bättre på att hantera olika energivariationer, investera i energilager och gynna systemtjänster som tar oss ur den nuvarande situationen med prispikar. Vi vill dessutom sänka energiskatten permanent.

KD ville att energiskatten skulle lyftas bort akut över vintern. Men förslaget vann tyvärr inte majoritet i finansutskottet. Långsiktigt behöver vi se över Sveriges fyra prisområden med inbyggda trängselavgifter. Vi behöver även en elproduktion som är stabil och pålitlig oavsett väder och vind.

Elskatten ska sänkas permanent. På kort sikt behöver befintligt elnät utnyttjas bättre. Det kräver en större förmåga att hantera fel och att spänningsstabiliteten förbättras genom investeringar och underhållsplanering. Vi behöver också skapa en marknad där de kraftslag som tillför spänningsstabilitet, som vattenkraft och kärnkraft, får betalt för den tjänsten. Liberalerna har presenterat en långsiktig åtgärdsplan för sänkta elpriser.

Fråga 3

Sveriges energiskatt har fyrdubblats sedan elmarknaden avreglerades 1996. Idag består våra elräkningar upp till häften av skatt. Hur ser ni på den här utvecklingen? Är det rimligt? I synnerhet när vi nu uppmuntras att köra elbilar.

Sverige ska ha billig och stabil el i hela landet. Vi har under lång tid haft låga energipriser, den senaste tidens stora prisökningar har gjort situationen tuff för många. För att långsiktigt klara elförsörjningen och välfärden behövs gemensamma investeringar, inte ofinansierade skattesänkningar.

Moderaterna är oroade över prisutvecklingen som kommit till följd av minskad planerbar produktion i landet. Därför är det så viktigt att vi ökar stabil produktionen i elsystemet för både stabilare och lägre priser om vi ska lyckas med elektrifieringen.

Nej. Sverige står inför en elektrifiering av allt från industri till fordonsflotta och vi förväntas använda mer el i framtiden. Det är då inte rimligt att straffbeskatta el på liknande sätt som för andra punktskatter som för tobak och sprit. Därför bör elskatten sänkas.

Dagens utformning av elskatten är hämmande för kundernas flexibilitet då prisskillnaden mellan olika timmar jämnas ut. En dynamisk elskatt skulle öka incitamenten att vara flexibel och skynda på investeringar i smart styrutrustning. Även nättarifferna behöver bli mer dynamiska och styra elanvändning till timmar då kapaciteten i elnäten är god.

Givetvis finns det en gräns för hur mycket skatt en elräkning ska innehålla. El är inte vilken vara som helst. Elen spelar en avgörande roll i klimatomställningen. Om vi inte satsar på förnybar energi nu kommer vi att få betala i framtiden i form av elbrist och stigande elpriser. Sedan avregleringen av elmarknaden och elnätet på 1990-talet har priserna stigit kraftigt och skillnaderna är stora mellan olika delar av landet. Därför vill Vänsterpartiet införa ett tak på elnätsavgiften och förstatliga elnätet, vilket kommer att leda till minskade avgifter för alla hushåll.

Behovet av elanvändningen kommer att fortsätta öka och Centerpartiet satsar på långsiktiga åtgärder i energipolitiken för att trygga svensk konkurrenskraft. Sänkt energiskatt är en av dem. Andra viktiga åtgärder som vi har presenterat är ny energienergiöverenskommelse, energieffektivisering och skattelättnader för hushåll och företag som gör energismarta åtgärder, och ekonomiska incitament för företag att producera egen el.

Det är inte rimligt. Energibeskattningen måste ses över och förändras. Idag utgör avgifter en väldigt stor del av prislappen för enskilda konsumenter. Det är sedan både energiskatt och moms på toppen, vilket innebär att skatt läggs på skatt.

Straffskatten på fossilfri el går inte att motivera. Den ska sänkas i steg, i första steget med 4 miljarder kronor. På längre sikt behövs mer planerbar elproduktion. Det innebär i praktiken kärnkraft. Det behövs förändringar omedelbart för att göra ny kärnkraft möjlig.

Fråga 4

Bostadsinbrott är något som med fog oroar många villaägare. Alldeles för många drabbas varje år. Många blir även brutalt rånade i sina hem, vilket borde vara oacceptabelt. Hur ser er parti på den här problematiken som fortsätter år efter år?

Sedan lång tid tillbaka har inbrott i någons bostad ansetts som försvårande omständighet. För att ytterligare förstärka hur allvarligt samhället ser på den här typen av brott har det nya brottet inbrottsstöld införts. Vi vill dessutom ha 10 000 fler polisanställda med tillräckligt bra verktyg.

Alla har rätt att kunna känna sig trygga i sitt eget hem. Ett rån i en bostad är en sådan allvarlig integritetskränkning att vi anser att den typen av rån alltid skall betraktas som grova. Det innebär fem års fängelse som minimistraff istället för ett år som gäller för rån av normalgraden.

Problemen är allvarliga och orsakas i hög grad av organiserade utländska stöldligor. Vi budgeterar för ökade resurser till Kustbevakningen, Gränspolisen och Tullverket, vill se ökat myndighetsgemensamt arbete och utökade befogenheter för Tullverket samt förordar straffskärpningar för denna typ av brott.

Bostadsinbrott är ett djupt integritetskränkande brott, som innebär en allvarlig kränkning för dem som drabbas. Vad gäller de brutala rån en del villaägare utsatts för i sina hem så är det ett mycket grovt brott som riskerar att traumatisera de utsatta på ett fruktansvärt sätt. I grunden behövs fler poliser som främst kan förhindra och förebygga brotten, bland annat genom ökad närvaro och stöd till grannsamverkan, men även förbättra utredningsresultaten. Det är även motiverat att se över straffen. Inbrott begås normalt av livsstilskriminella, och Miljöpartiet står bakom en minskning av den mängdrabatt som idag kan göra att flera av brotten knappt ger något straffvärde. Vi är även för en skärpning av minimistraffet för rån.

Bostadsinbrott och rån är oacceptabelt. Vi står bakom regeringens förslag om en ny straffbestämmelse för inbrottsstöld som särskilt ska beakta den integritetskränkning som stöld i en bostad innebär. För att stoppa dem som för ut stöldgods ur landet krävs ett fortsatt sam- arbete mellan olika länders polis-, åklagar- och tullmyndigheter m.fl.

Centerpartiet prioriterar trygghetsfrågorna. Att bli rånad i hemmet är ett särskilt allvarligt brott som vi anser skulle kunna utgöra en straffskärpande grund. Vi vill också införa nya brottsrubriceringar, systematisk stöld och inbrottsstöld som båda ska ge högre straff och prioriteras högre än vad som är fallet i dag. Vi vill även se en resursförstärkning till polisen för att kunna öka sin närvaro i hela landet och sin synlighet i bostadsområden.

Signalen från samhället måste vara tydlig. KD vill därför skärpa straffen för bostadsinbrott. Vi vill införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, med en högre straffskala än den som gäller för grov stöld. Minimistraffet ska vara fängelse i minst ett år. Samtidigt behöver polisen mer resurser.

Vi vill öka antalet poliser och göra polisutbildningen mer attraktiv. Beredskapspolisen ska återinföras som ett stöd vid särskilda händelser såsom t ex omfattande stöldturnéer. Efter initiativ från Liberalerna har straffen för inbrott skärpts. Kommuner ska ges rätt att upprätta räddningsvärn med trygghetsskapande uppgifter, t. ex. inbrottsförebyggande verksamhet.

Foto toppbild: BigStock

ANDRA ARTIKLAR

KONTAKTA OSS?

Skicka ett mail till info@villatidningen.se eller ring oss direkt på 018-10 37 40.
Boka annons? Klicka in dig här.